ޕްރީ ސްކޫލް މުދައްރިސުން ދިވެހި ބަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން: އަޝްރަފް

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ 43 ސްކޫލެއްގެ 142 ޓީމުން 1274 އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފި

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރީމެންޓުން ސަރުކާރަށް ފައިދާއެއް ނުވޭ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުުކުރަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު ބަންދުކުރަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް މާފަރަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި