ކޮވިޑް-19: ހާލަތު ގޯސްވެދާނެތީ ތާޖުއްދީން އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ސާޖަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލާއި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ގިނަ ނަރުހުން ދާއިރާއަށް ނެރެވޭނެ - ސްކޫލް އޮފް ނަރސިން

ފަނި ބޭސް އަދި ވިޓަމިން ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލް ހަމަޖައްސައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓުބޯޅަ ސްކޫލް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ކުމުންދޫ ސްކޫލް މުވައްޒަފުން މިސާލު ދައްކައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލް ވެސް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފުޓްބޯލް ސްކޫލް ނިންމާ އެތަން ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ހުޅުމާލޭ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19: ކުމުންދޫން މާސްކު ހުސްވެ، ސްކޫލް ސްޓާފުން މާސްކު ފަހަނީ