ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލް ކުދިންނަށްވެސް ބަސް ހިލޭ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަތަންދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ބަސް ދަތުރު

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމުން ވައްކަންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލް އަޅަން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް

ކެލާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ވަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ވަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުރަވީ ސްކޫލް ދެ ދަންފަޅިއަށް

ސްކޫލް ނިންމާލާއިރު މުޖުތަމައުއަށް ފައްކާވާން ޖެހޭނެ: ނައިބު ރައީބް