ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ބަލިކޮށް ހދ އޭއީސީން ތާރީހީ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތެމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ތިލަދުންމަތީގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 22 ސްކޫލެއް

ހަނގާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭނީ ސްކޫލް ތެރެއިން: ނައިބުރައީސް

ހަނގާ ކުރުން ހުއްޓުވުން ސްކޫލް ތެރެއިން ފަށަންޖެހޭ

ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފޯރީގައި ކުރިއަށް

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި 10 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން ޗެންޕިއަންސް ލީގު ފެބުރުއަރީ 27 ން މާރިޗު 03 އަށް މާލޭގައި!

ދިރާގު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާދަމާ ފަށަނީ!

ދިރާގު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާދަމާ