ގާދިއްފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެޑިއުކޭޝަންގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހިންގަން އަންގައިފި

އަމިއްލަ ރަށުގެ ސްކޫލް ގޮއްވާލަން ރާވާ ހިސާބަށް ދިޔުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް - ވަހީދު

އައިއެސްއަށް ތާއިދުކުރާ ބަޔަކު ތިމަރަފުށި ސްކޫލް ލެބް ގޮއްވާލަން ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް!

ފްލައިން ސްކޫލް: މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އިސްވެރިއަކަށް ދިވެއްސަކު ހަމަޖައްސައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހްޤީގުކުރަނީ

ގެމަނަފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ

ައަމިއްލަ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ގޭގައި ހިންގި 'މަމާސް ސްކޫލް' ވަރަށް ކާމިޔާބު

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް - ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ދެކޭ ޚާއްސަ ހުވަފެނެއް