ރައީސްގެ ވައުދު ތޮއްޑޫއަށް: ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ސޯޝަލް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނަން

ކެއާ ސޮސައިޓީން ''ސްކޫލް ބޭސް އިންޓަވެންޝަން'' ލިޓްލް ޖެމްސްއަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް ކުދިން ކިޔަވަން ނުފޮނުވާ މައްސަލަ ފުލުހަށް

ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ދެއްވަދޫ ސްކޫލް އާ އިމާރާތާއި، ފެނަކަ އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ގަނާކުރުން އާއްމު ސްކޫލް މާހައުލަށް ދަރިފުޅު ތައްޔާރުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި ސެޓަލައިޓް ސްކޫލް ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުން ވެސް ސްކޫލް ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ ކިޔޫއެކޭ އެއްގޮތަށް!

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ''ބެކް ޓު ސްކޫލް'' ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އުތީމު ހެލްތު ސެންޓަރު އައު އިމާރާތާއި، ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި