މަތިވެރީގައި ޑީއާރުޕީ ޖަގަހައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ ކަންފަތްމަތީ އެރަށު ސްކޫލް ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް ފުލުހުން ތަހްޤީޤް ކުރަން ފަށައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީ ހޯދުމަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ކައިރި އަށް

އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓާއި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ދުވާފަރުގައި އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް އިމާރާތާއި ކޮމިއުނިޓީ ބިލްޑިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަލަށް ހަދައިފައިވާ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތް މާޗް މަހު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ވަރުވާނެ: ހިތަދޫ އިސްލާމިއްޔާ ސްކޫލް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ތިން ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ގޯޅިތެރޭގައި ހެލްތުން ހަދާ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހަދާތީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ހައުސި

އަހުމަދިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާ އިމާރާތް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން އަންގައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ފޮތް ލިސްޓަށާއި އިމްތިހާނުތަކުގެ ފީއަށް 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ: މިނިސްޓަރު