މާފަރު ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގެންފި

މާފަރު ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގެންފި

އީއެލްސީގެ އިންޓަނެޝަނަލް ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ކިޔެވުން ނުފެށި ހުރީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން: ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް

"ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫން" ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ގާނޫނު ބުނާ ތާރީހަށްވުރެ ހަ މަސް ފަހުން ޕްރީ ސްކޫލް ގަވައިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ "ސައުތް ފްރިމަންޓަލް ސީނިއާ ހައި ސްކޫލް" ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވުމަށް ކުރި ދަތުރު

ވިލުފުށީ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް 850،000ރ. ގެ އެހީއެއް ދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕްރީ ސްކޫލް ފަޅާލައި އަށް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފި