ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ބޯޑިން ސްކޫލަކަށް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ލާލޭ ސްކޫލް އިމާރަތް ސަރުކާރަށް ގެނެސް، އެ ސްކޫލުން ބޯޑިންގ ސްކޫލެއް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުޒަރެއް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވައިފި

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ވަރެއް ނެތް

ސްކޫލް ކުދިންތަކެއް އޮރިޔާން ފިލްމެއް ބެލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ސްކޫލް ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މީހާ ޑީޕޯޓުކޮށްލަނީ

ހަވަނަ މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފަށައިފި

މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންނާ އެކު ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ