އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރީމެންޓުން ސަރުކާރަށް ފައިދާއެއް ނުވޭ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ބަންދުުކުރަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު ބަންދުކުރަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް މާފަރަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ތުޅާދޫ ސްކޫލް ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓޭ ކުދިންނަށް ކައުންސިލިން ދޭން ފަށައިފި

ޖިންނި އުޅޭކަމަށް ބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން: މޭނާ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ބާއޭއީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި