ސިންގަޕޫރުގައި ހުރިހާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފޭސް ޝީލްޑު ދީފި

ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު، ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދުވާލަކު ދެމާސްކް ބޭނުން ވާނެ

ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 251 ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ކޮރެއާގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހުގައި ސްކޫލް ތަކެއް ނުހުޅުވާނެ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް މުވައްޒަފުން އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް 1100 ފޮތިމާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

މި މަހުގެ 28ގެ ފަހުން މިސްކިތް، ސްކޫލް، އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް: ޚިދުމަތުގައި 51 އަހަރު

ކޮވިޑް-19: ހާލަތު ގޯސްވެދާނެތީ ތާޖުއްދީން އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް