ރާއްޖޭގެ 3 ސަރަހައްދެއްގައި ލެންގުއޭޖް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރާނަން: ޑރ.މުއިއްޒު

މުސްލިމު ކުއްޖާގެ ގައިގާ ތެޅި ހާދިސާ ހިނގި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އެންމެ "ބެސްޓް ހައިސްކޫލް އެކްސްޕީރިއެންސް" އަށް ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޚިޔާރުކުރައްވާ!

މުއިއްޒުގެ ވައުދެއް؛ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅައިދޭނަން

ރައީސްގެ ވައުދު ކުޑަރިކިލަށް: ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް 2023: ޕަވަރޑް ބައި ދިރާގު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ހުޅުވާލައިފި މާސްޓަރޝެފް މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަވައިޒިންގ ފުޑް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި މާސްޓަރޝެފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖަޖުންނަށް ވުމ

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް މުއިއްޒުގެ ހައްލު: އަހަރު މެދަށް ވެސް މަސް ދުވަހުގެ ބަންދެއް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއެއް އަހަރު މެދުތެރެއިން ވެސް ލިބޭނެ

ސްކޫލް ޗުއްޓީގެ ވާހަކައަށް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވޭ، ހައްލުގެ ތަފްސީލު މިރޭ ހާމަކުރާނަން: މުއިއްޒު

އެއާ އެމްބިއުލަންސް ތައާރަފްކޮށް ސްކޫލް ބަންދު ޑިސެންބަރަށް ބަދަލުކޮށް ދޭނަން: މުއިއްޒު