ރަކީދޫގައި ސްކޫލް އެޅުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތް ފަށައިފި، ސްކޫލަށް ނަންދިނުން އެކަށީގެންވަނީ އިބްތިހާލްގެ ހަނދާނުގައި

އެމްއީއެސްގައި ހަދަނީ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް، ފަށާނީ ގްރޭޑް 1-6 އަށް

އަށްޑިހައަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު އިންޓަރ ސްކޫލް ރޯވިން ބީޗު ސްޕްރިންޓް ކުރިއަށްދަނީ

ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފުޓުބޯޅަ ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަނީ

ފުލިދޫ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް އިހާނެތިކޮށް އަމަލުކުރި މައްސަލައިގައި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ފުލިދޫ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް އިހާނެތިކޮށް އަމަލުކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނަށް ކުށުގެ ވެށިން ކުދިން ދުރުހެލި ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފި

ޕީ އެލް ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

މާލޭގެ ސުކޫލްތަކުން ޖާގަ ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް