އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް 35،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މެއިންޓެނެންސް ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކުރީ 35،000 ރުފިޔާއިން

އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލް 35,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓޫޓީ އިންޖީނުގެ ސްޕީޑުގައި ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ ހައްލު ނުވާނެ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކުރީ 35،000 ރުފިޔާއިން

ސްކޫލް ގަޑީގައި އެ ސަރައްހައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް، ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްކޫލް ގަޑިތަކުގައި، އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާވާނެ!

ދެއްވަދޫ، ފޮނަދޫ، އަދި ގަމު ސްކޫލް މާދަމާ ބަންދު

ސްކޫލް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށްހުރި އުޅަނދުފަހަރުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސްކޫލް ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިންމު