ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކޮންމެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދެނީ

ލޮޓަސް ފިހާރައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސެނެޓައިޒަރ ހަދިޔާކުރަނީ

މާލޭ ސްކޫލް ބަންދަށް އިތުރު ދެ ހަފުތާ

ސްކޫލް ބަންދުނުކޮށްފިނަމަ މާލިއްޔަތުން އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ހަރަދުވާނެ: ކައުންސިލް ރައީސް

މާލީދަތިތަކާ ހެދި އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ބަންދުކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ވާނީގައި ހެދި ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލް ނިމިއްޖެ

ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދޭންޖެހޭ މީހުނަށް ކަލާފާނު ސްކޫލް

ކޯވިޑް-19 : ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ތައްޔާރުކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށައިފި

ގިނަ ދުވަހަށް ސްކޫލް ބަންދުވުމުން ހަވާސާވެފައިވާ ކުދިންނަށް އަސަރުކުރޭ: މިނިސްޓަރު