ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއިން ފުޅަތަކެއް ފެނިއްޖެ

މި ސްކޫލް ކުދިން ގަލަމާއި ފަންސުރުގެ ބަދަލުގައި ގެންދަނީ ކުޑައެއް!

ސްކޫލް ބަންދުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ނަންނޯޓު ކުރުން މިމަހު 15 އިން ފެށިގެން

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކޮންފަރެންސަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި

ސައުދީ ސްކޫލް ޓެކްސް ފޮތްތަކުގައި އުސްމާނީ ދައުލަތް އިސްތިއުމާރުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި

އައްޑޫގައި ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސްއަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ތައްޔާރުވަނީ

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯލް ފެސްޓިވަލް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީންތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން:ރޮޒައިނާ