"މަމެން އިންޓާ ސްކޫލް" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިމަތީ އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޕާކިން އޭރިއާ ހަދަނީ

ސްކޫލް ތަކުގައި ފެން ފިލްޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަން ނިންމި ވާހަކައެއް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅާނެ ކަމަކަށް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދޭން މާލޭގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ