ސްކޫލް ހުޅުވަން 2 ދުވަސް، ރާއްޖެތެރޭ އެއްވެސް ސްކޫލަކަށް އަދި ފޮތްލިސްޓްތަކަށް ފޮތް ނުލިބޭ! ސްކޫލްތައް ފެށި މަސްދުވަސް ވާ އިރުވެސް ފޮތްތައް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތް!

ތާނަ އަކުރު މަހުރަޖުން ކިޔެވުން ސްކޫލް ސިލަބަހުގައި ހިމަނައި، ޓެސްޓަށް އެބައި އިތުރު ކުރުމަށް އާދަމް ނަސީރު މަސައްކަތް ފަށައިފި! މިއީ ބަހުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކޮށް، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބަހަށް އޮތް ޝައުގެ ގެއްލޭނެ ކަމެއް!

މާފުށީ ކައުންސިލުން ސްކޫލް އޭސީކޮށް ދެނީ

ދިރާގުން ބެކް ޓު ސްކޫލް އޮފާތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބެކް ޓު ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީ ވަނީ

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދަތުރުތަކެއް

އެމްއެންޔޫ މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ނާސިން ސްކޫލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސިޓީގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކަށް ދޭ "ސްކޫލް ގްރާންޓް" ހަވާލުކޮށްފި

މެޑިކަލް ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އިލްތިމާސަށް އިޖާބަދެއްވައި، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް، ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހ