ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ސްކޫލް ފީ ސަރުކާރުން ދައްކައި ދޭން ނިންމައިފި

ސްކޫލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ، ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ޕޭން އޯ ސައިން

ޓީޗަރުން މަދުވެގެން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގެ އިންވެންޓުތައް އިއްޔެ ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި މިއަދުވެސް 13 އިވެންޓެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ފްލައިމީގެ ބޮޑު ބޯޓުގެ އުދުހުންތައް ފުވައްމުލަކަށް

ޓާމް ނިންމާލިއިރު ބައެއް ސްކޫލް ތަކުގެ ނަތީޖާ ދަށްވެފައި

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީ ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި