އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މައިލޯ

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މައިލޯ

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިން އަހަރަށް މައިލޯއިން ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

ދެއަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޕްރީ ސްކޫލް އަޅާ ނިންމާނަން - ޝިޔާމް

މައިލޯއިން ތިން އަހަރަށް ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

މާފަރު ސްކޫލް ފައިނޭންސް އޮފިސަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި

ބ ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ސްކޫލަށް ދާތާ ފަސް އަހަރު

އަދާލަތު މަކުނުދޫ ގޮފީގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ކުރިމަތީ މަގު ހިޔާކުރަން ނިންމައިފި

އަރަބި އިސްލާމީ ތައުލީމް ފުޅާކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ތައުލީމްދޭ ސްކޫލް ގާއިމުކުރަން ގަސްތުކުރަން: ޑރ ވަހީދު

ސްކޫލް ކުއްޖަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ތުހުމަތަށް 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި