ސްކޫލް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު ކުއްޖަކު ޖަމާލުއްދީނުން ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

ސްކޫލް ފެށުނުއިރު ފޮތްތައް ނުލިބުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ޑީއާރުޕީ

ރައީސް ނަޝީދު އުފެއްދެވި ކޮމެޓީން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޯޑާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސްކޫލް ބޯޑުން ބުނެފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް މައްސަލާގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: މަހުލޫފް

ސްކޫލް ބަންދު ދުވަސްވަރު ކާޑު ހައްދަން ދާ މީހުންގެ އަދަދު 75 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އިލްހާމް ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އިނާމުތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ހިރިޔާ އާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް އެއްކޮށްލަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ގެ ސްކޫލް ބޯޑުން ނެރުނު ޤަރާރު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންގެ ކެއްތެރިކަން ކޮޅުންލަނީބާ!!!

ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި