ފޭދޫ ސްކޫލް އަންހެން ޓީޗަރެއްގެ އަތުން ފޭރުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫ ސްކޫލް ތެރޭ އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ޓީޗަރަކު ރުހުމުގައި ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަނީ

އިސްދޫ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ކިޔެވުން ހުއްޓުވައި ސްކޫލް ތަޅުލައިފި

ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް ކައިރީގައި ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަންނަމުންދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

މިލަދޫގެ ހިދާޔާ ސްކޫލް މުވައްޒަފެއްގެ ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ލީކުވި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ބަންދުކުރީ ބެލެނިވެރިންގެ އެހީއާ އެކު: އެޑިޔުކޭޝަން

މަޑަވެލީ ސްކޫލް ކުދިން މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާގައި!

މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އާ ޕްރިންސިޕަލެއް ހަމަޖެއްސުމުން މަޑަވެލީ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި