ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ސްކޫލް ޓެސްޓްތައް ނުބާއްވަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޕޮލިސް ޓްރޭނިން ސްކޫލް އާރްއޭއެފް ސަރަހައްދުގައި އަޅަން ނިންމައި، ބިން ހަވާލު ކުރަނީ

ހިރިޔާ ސްކޫލް ކުދިން މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ބަލަން ފަށައިފި

ހިރިޔާ ސްކޫލް ކުދިން މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ބަލަން ފަށައިފި

ހިރިޔާ ސްކޫލް ކުދިން މަރުވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އަލުން ބަލަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނީ ޕޮލިސް ޓްރޭނިން ސްކޫލް ހުރި ތަނުގައި: ކައުންސިލް

ސްކޫލް ކުދިން އިންޓަވަލަށް ގެންދާވަރަށް ބަނގުރާ އާއްމުވެއްޖެ: ނާޒިމް ރަޝާދު

އަލިފާނުންނަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާރަންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް