65 ޕަސެންޓް އަންހެން ދަރިވަރުން ސްކޫލް ގަޑީގައި ތިބެނީ ކުޑަކަމު ނުގޮސް: ރައީސް ނަޝީދު

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ޑރ. މުސްތަފާގެ "ސްކޫލް މަންހަޖާއި ތައުލީމް" ފޮތް ނެރެފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިތާމަވެރި ހުރާ ދަތުރު: މަރުވި ދަރިވަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލްގެ އާއިލާއަށް އެހީވާނެ ފަންޑެއް ހުޅުވަން ސްކޫލް ބޯޑުން ނިންމައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމާދުއްދީނާ، ޖަމާލުއްދީން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި

ޙިރާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބިމެއް ކަނޑައަޅައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރަން އެލްއެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މި އަންނަ ދިރާސީއަހަރު ސްކޫލުން ޖާގަދެވޭނީ 60 ދަރިވަރުންނަށް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް