މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

މާޗު މަހުގެ ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އުމްރާއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތުމުން ހަންޏާމީދޫ ބެލެނިވެރިން ނިކުމެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފި

ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތުމުން ހަންޏާމީދޫ ބެލެނިވެރިން ނިކުމެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފުޓުބޯޅައަށް ހާއްސަކޮށްގެން 20000 ސްކޫލް އަޅަނީ

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލާ ދިމާއަށް

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސްކޫލް ފެށުނުތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ފޮތްތައް ޗާޕް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ސްކޫލް ފެށުނުތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ފޮތްތައް ޗާޕް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ މާސިންގާ ރެހެނދި ސްކޫލް