ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނަން، އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ގާސިމް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް: އިލްހާމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ގާސިމް ތާއީދުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް: އިލްހާމް

ދެވަނަ ބުރަށް ނިންމާގޮތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނަން: ގާސިމް

ގާސިމް އާއެކު ކުރިއަށްދާން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ބޭނުމެއް ނުވޭ، ސަބަބު ބައިވަރު!

މޮޅުވާނީ ގާސިމް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓް: އިލްހާމް

މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ގާސިމް ތާއީދުކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓެއް: އިލްހާމް

ގާސިމް އުމަރަށް ވުރެ ވެސް ފަހަތުން ފަސްވަނައިގައި

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކޮށް، ގައުމާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް ރައީސް ސޯލިހް ވޯޓު ލައްވައިފި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް 36163 މީހުން ވޯޓުލައިފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓު ލައްވައިފ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް 36163 މީހުން ވޯޓުލައިފި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބް ވޯޓް ލައްވައިފި ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވޯޓު ދެއްވަވައިފި ގާސިމް ގެ ރަނިންމޭޓް އަމީން ވޯޓުލައްވަވައިފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ރާއްޖޭގައި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް 36163 މީހުން ވޯޓުލައިފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވޯޓު ލައްވައިފި މުއިއްޒާ އެކު ބޮޑު ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވައިފި ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 48 ގަޑިއ