ރިސޯޓުތައް ދިނީ އަގަކާ ނުލާ، އަޅުގަނޑު ބޮޑު އެއްޗެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ރަށްތައް ދިނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރަށްތައް ދިނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް: ގާސިމް

މި ނުރައްލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން އިސްކޮށްގެން - ގާސިމް

ކޮވިޑް 19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށްގެން: ގާސިމް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނާންނާނެ: ގާސިމް

މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅިޔަސް މިވަގުތަކު ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

މިވަގުތު މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ، ބޭކާރު ކަމެއް: ގާސިމް

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއާ ގާސިމް ހަވާލުވޭ، އޭރުން އޯޑިއޯ ނުނިކުންނާނެ