ބަޖެޓް ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނަނީ ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުން: ގާސިމް

ގައުމު އަމާން ބަނދަރަކަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ: ގާސިމް

އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާއަށް ވީތީ ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ އުސޫލެއް ނެތް: ގާސިމް

ނަހުލާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާބިލްކަމުން، އަންބަކަށް ވެގެނެއް ނޫން: ގާސިމް

ނަހުލާއަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނީ އޭނާގެ ގާބިލުކަން ރައީސަށް އެނގޭތީ: ގާސިމް

ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: ރައީސް އެ މަގާމު ދެއްވީ ނަހުލާގެ ގާބިލުކަން ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާތީ

ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: އައިޝާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާސިމްގެ އަންބަކަށް ވެގެނެއް ނޫން

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، ގާސިމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ގާސިމް އަތުން ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު ދައުވާކޮށްފި

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، ގާސިމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް