އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލާގައި ގޮތް ނިންމާނީ ރައީސް: ގާސިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ އަލީ ވަހީދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ރައީސް ކަމަށް!

އޯޑިއޯތަކާ ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމާނީ ރައީސް، ޖޭޕީއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ގާސިމް

ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯތަކުގައި ދައްކަނީ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންގެ ވާހަކަ، ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައީސް: ގާސިމް

ލީކުވި އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައީސް: ގާސިމް

ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ގާސިމް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިއެއް ނޫނެވެ.

ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމުގެ ޝަރީއަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޕީޖީން އަދަބު ލުއިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ގާސިމް ގާތިލު އަދުހަމްއަށް ހުކުމް ކުރުން މި މަހު 18ގައި

ގާސިމް މަރާލީ ކުލި ދައްކަން ފައިސާ ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި: އަދުހަމް

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވެ، އަދުހަމް އެދެނީ މާފަށް