އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާ އަރުވައިލި ގާސިމް، އެންއީސީގެ ރައީސްކަމަށް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް

ގާސިމް އިބްރާހިމްއާއާއި، ގާސިމްގެ އާއިލާއާ އަޅައިގަނެގެން ނޫޅުމަށް ޖޭޕީން ޖާބިރުއަށް ގޮވާލައިފި

ގާސިމް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންއައިސީއަށް ހަތަރު ބޭފުޅެއް އައްޔަންކޮށްފި