ވެރިކަމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމުން: ގާސިމް

ގާސިމް ވެސް ބަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ގާސިމް ނިންމަވައިފި

ނިލަންދޫގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ގާސިމް އެހީތެރިވެދެއްވަނީ

ނިލަންދޫ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދޭން ގާސިމް ނިންމަވައިފި

މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ: ސައުދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ރަނގަޅީ ގާސިމް: މޮސްޓާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ގާސިމް: މެމްބަރު ނަޝީދު

ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް: މުޣުނީ

ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ގެއްލި ﷲގެ ކޯފާ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭކަށް އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ: ގާސިމް