މިއީ އެމްޑީޕީގެ އެކަނި ސަރުކާރެއްނޫން، މީ ކޯލީޝަން ސަރުކާރެއް: ގާސިމް

ވިލާ ކޮލެޖު ހުރި ބިމުގެ މުއްދަތު 99 އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ދިން ނިކަމެތިކަމެއް މި ސަރުކާރަކުން ނުދޭ: ގާސިމް

ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ގައުމު މޮޑެނުލެވޭނެ: ގާސިމް

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ވެރިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ގާސިމް: ނިހާން

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާ މެދު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވޭ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން، އެކަމެއް ނުވާނެ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކައިން ހީވަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާ ނުލެވިގެން އުޅޭހެން: ގާސިމް

އުސޫލާ ހިލާފަށް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެން ކުރަން އުޅޭ ކަމަކާމެދު ގާސިމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

"ސޭޓު" ކިޔުން ޖޯކަކަށް ވެއްޖެ: ގާސިމް