ގާސިމް ރައީސް ސޯލިހާ ކޯލިޝަން ނުހެދިނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި 51.2% ރައީސް ސޯލިހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސްގެ ފޯމިއުލާއިން ގާސިމް ގެއްލިއްޖެ: ދެން ހައްދަވާނީ ކިހިނެއް؟

ޖޭޕީގެ ސްލޮޓްތައް ހުސްކުރާ ނަމަ ރައީސް ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް-ނަޝީދު: ދެން އޮތް ފޯމިއުލާއަކީ މިއީ!

ޖޭޕީ މިނިސްޓަރުންނަށްވުރެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނީ ރައީސް ސޯލިހު: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ކުރިމަތިލާން ނިންމުމުން ރައީސް ނަޝީދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ޖޭޕީން އިސްވެ އޮވެ، ގާސިމް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ގާސިމް އަށް ނަޝީދުގެ މަރުހަބާ

ވަޒީފާތަކުގައި ޖޭޕީގެ ބޭފުޅުން ދެމިތިބޭނެ: ގާސިމް

ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ޗައިނާގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޝީ ޖިންޕިންއަށް ގާސިމް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި