ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ގާސިމް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ދެން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ޔާމީނާއި، ގާސިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއް ލީކުވެއްޖެ

ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްތިއުފާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ނުބަލައި، ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޫޅެވޭނެ: ގާސިމް

ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ވަޒީރުން ސަރުކާރުގެ ކާރުކޮޅުތަކުގައި އޮފީސްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ސީދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް: ގާސިމް

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީން އަނެއްކާ ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ކައިރިއަށް އެއްވެ، ޔާމީނާއި، ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމް ގޭ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލާގެ އަޑު އެހުން ނިންމައިލައިފި