ގާސިމަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް އޮތް އިސްލާހު ގެންދިޔައީ ގާސިމް އެދިގެނެއް ނޫން: އަމީން

“ގާސިމް އަދީބުގެ ކިބައިން އެދުނީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް”

“ގާސިމް އަދީބުގެ ކިބައިން އެދުނީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް”

ގާސިމް ދެންނެވީ ނަޝީދު އާއި ނާޒިމް ދޫކޮށްލުމަށް - ޖޭޕީ

ގާސިމް އަށް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެނެސްފި

ގާސިމް އަށް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދަނީ

ގާސިމް "ޑީލެއް" ނުހަދާނެ، އެފަދަ ކަމެއް ނުވެސް ކުރައްވާނެ: އަމީން

ގާސިމް އިނދަޖައްސާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން: އިމްރާން

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާ ގާސިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނަޝީދާއި ނާޒިމް މިނިވަންކުރުމަށް ގާސިމް ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ: އަމީން