މަރާލާނަމޭ ބުނެ ކިތަންމެ ފޮޓޯއެއް ހިއްޕިޔަސް ބިރެއްނުގަނޭ: ގާސިމް

ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންވީ އެއް ލަވައެއް ކިޔަން: ގާސިމް

ގައުމު މިއޮތީ ބަނގުރޫޓްވެފައި: ގާސިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ރާ ވިއްކަން ޖެހޭނީ ގާސިމް އެކަނި: ނާޒިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ރާ ވިއްކަން ޖެހޭނީ ގާސިމް އެކަނި: ނާޒިމް

މި ސަރުކާރަކީ ބޮޑު ސުނާމީއެއް: ގާސިމް

އަޅުގަނޑު ދުއްވައެއް ނުލެވޭނެ: ގާސިމް

ޕްރަވެޓައިޒް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާސިމް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަކަށް ނޭހި

އަޅުގަނޑުގެ ފަސް ރިސޯޓްގެ ސުޕާތައް ބަންދު ކުރަން އެންގި އެންގުމަކީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: ގާސިމް

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިކައިރިން ފެންނާނެ: ގާސިމް