ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކުން: ގާސިމް

ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކުން: ގާސިމް

ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކުން: ގާސިމް

ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކުން: ގާސިމް

ކުރިމަގުގައި އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޖުތިމާއީ ކަންތައްތަކުން: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ގާސިމް

30 -65 އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރަން ޖޭޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕަށް ގާސިމް އަންގަވައިފި

ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާ އުމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ކޮށްދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރު ކަނޑައަޅާ އިސްލާހަށް ތާޢީދުކޮށްދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާސިމަށް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ބިލަށް ތާއީދުކުރުމަށް ޖޭޕީ މެމްބަރުންނަށް ގާސިމް އަންގަވައިފި