ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލެއްވުމަށް ގާސިމް އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ހުށަހަޅައިފި

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ފުއާދު ގާސިމް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން ގާސިމް އުޅުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފުލުހުން ފޮނުވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާސިމް ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި

ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ޔާމީނާއި ގާސިމް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން: ގާސިމް

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުނީތީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ގާސިމް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ދެން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ޔާމީނާއި، ގާސިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް ބުނާ ސިޓީތަކެއް ލީކުވެއްޖެ