ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ނުކުރަން: ގާސިމް

މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނާ މެދު ޓެރަރިޒަމް ހިންގާ ސަރުކާރެއް: ގާސިމް

ޓީބިލް ވިއްކާނަމަ ނޭދެވޭ އަސަރު އަމިއްލަ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ލަފާ ދީފައިވޭ: ގާސިމް

ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް ހޮވައިފި

ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް، ނާއިބަކަށް އިބޫ އިއްތިފާގުން ކަނޑައަޅައިފި

އައިޑީބީގެ ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިޔަސް ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ނުލިބެންޏާ އެއްބަސްވުން ކެންސަލްވާނެ: ގާސިމް

އައިޑީބީން ހޮރައިޒަން އަށް ދޭ 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާތީ ގާސިމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާ ހުކުމާ ހަމައަށް

މި ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވީއިރު ދަރައި ބޯހިކެން ނެތް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒަށް އައީޑީބީން ދޭން ނިންމާފައިވާ ލޯނަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ގާސިމް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނެތް އިރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި ގޮތަށް: ގާސިމް