ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް

ވިލާ އެއާޕޯޓް 15 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށޭނެ: ގާސިމް

ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލް ތަޅުމުން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ގާސިމް ހުންނަވައިގެން ކްރެސެންޓް ފިހާރަ ބިޑު ކުރުމުގައި ގަވައިދާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވޭ: އޭސީސީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ގާސިމް ހުންނެވި އިރު ކްރެސެންޓް ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފުވެފައެއް ނުވޭ: އޭސީސީ

ކޮމެޓީތަކުގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރްޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ "ރަންޑި އަންހެނެއް" ނޫން: ގާސިމް

ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނުނިންމަން: ގާސިމް

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ގާސިމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ގާސިމް ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސަވައިފި