ބަހުސް ކާމިޔާބު ކުރީ ގާސިމް: އަލީ ވަހީދު

ދަރަނި ދައްކަން 600 މިލިއަންގެ ހިލޭ އެހީ ހޯދާނަން – ގާސިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ އާ ޓެކުހެއް ތައާރަފް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް!

ގާސިމް ބޭނުންވީ ކޯލިޝަން ހަދަން، ކުރިމަތިލަނީ މަޖުބޫރުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި: ރައީސް

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވީ މަޖުބޫރީ ހާލައްތެއްގައި ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި: ރައީސް

އިޖުތިމާއީ ފްލެޓުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ލިބޭނީ ގާސިމް ވެރިކަމެއްގައި: އަލީ ވަހީދު

ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވީ ބޮޑު ތަނުން ފެއިލް: ގާސިމް

ގާސިމް ކިޔައި ދެއްވީ ކުއްޔާއި ލޯނު މަޢާފު ކޮށްދެއްވާނެ ގޮތް؛ އެދިލެއްވީ ގޮތް ބަލާލަން ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްލަން!

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމުން މަޑުން ތިބެނީ، ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކަން ކުރޭތޯ ބަލަން: ގާސިމް

މަޑުން ތިބެނީ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް، ކަންކަން ކުރޭތޯބަލަން: ގާސިމް