‏މި ދަނޑިވަޅު ނިޒާމާ ގުޅޭ ވޯޓެއް ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އިލްހާމްގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނަން ބޭނުން ނުކޮށް ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތައީދު ކުރޭ: ގާސިމް

ޖޭޕީން ވަކި ކޮޅަކަށް ތާއީދު ނުކުރިޔަސް، މެމްބަރުންނަށް ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

އެމީހަކު ބޭނުން މީހަކަށް ވޯޓުލާންވީ: ގާސިމް

ޕާޓީގެ ނަން ބޭނުންނުކޮށް، މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް، ޖޭޕީ މެންބަރުންނަށް: ޖޭޕީގެ ނަން ބޭނުން ނުކޮށް ފެންނަ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ

ނަހުލާ އަކީ މިނިވަނެއް، އޭނާ އުޅޭ ގޮތް ފަހަތުން ފާރަލައިގެން ބެލުމުގެ ޝައުގެއް ނެތް: ގާސިމް

ނަހުލާ އުޅޭ ގޮތް ބަލަން ޝައުގެއް ނެތް، އެއީ މިނިވަނެެއް - ގާސިމް

ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް