ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްފި

ސީއްހީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ބާވަތްތަކެއްގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފި

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ އިތުރު ބާވަތްތަކެއްގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެއްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައިފި

މެމްބަރު ރިޔާޒު، ދާއިރާގެ ދެރަށަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރަށްވައިފި

ފައިސާ ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް، އެކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ

ފައިސާ ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއް، އެކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ

ކޯވިޑް-19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ