ވެކްސިން ކެމްޕޭނުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ވެކްސިން ކެމްޕޭނުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޓީމެއް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން "ކޮވިޑް-19 ދިފާޢު" ވެކްސިން ކެމްޕޭނުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށްފި

”މަރްޔަމް“ – ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނު ފަށައިފި

”މަރްޔަމް“ – ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނު ފަށައިފި

ވަކިވެގެން ދިޔައީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައްޕަ

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ ބަންދަށް ތިން ދުވަސް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދުގެ ބަންދަށް ތިންދުވަސް