ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހައިބަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްއެންޕީގެ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް 2 ހަފްތާއަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޝިފާޢު: މަންމަގެ އެދުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ދާއިރާގެ ޚާދިމަކަށް!

ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދުމުން ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ދެ ހަފުތާއަށް ސަސްޕެންޑް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް 2 ހަފްތާއަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި