ސިއްހީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއަށް ހައްލެއް

ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޮޑުކުރި މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ސޯލިހް ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މުހިންމު ނިންމެވުންތަކެއް ނިންމަވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ – ނައިބު ރައީސް

އެމްއެންޕީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ތާއީދު ގައުމީ ކެންޑިޑޭޓަށް

ރާއްޖޭގެ އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަމީތު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުސާރަތައް ބޮޑެއް ނުވޭ، ހައްލުކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ތާއީދު ރައީސަށް