ފަނޑިޔާރު ބާރީ އާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު ބާރީ އާއި ދ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު ވަކިކުރަން މިއަދަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

އެންމެ މަޤުބޫލު މަންޒިލުގެ އެވޯޑު ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން: ރައީސް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެވޯޑްތަކެއް ރާއްޖެއަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން ޑީޖޭއޭ އިން ފަށައިފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން ޑީޖޭއޭއަށް

ޑީޖޭއޭއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި