ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް 60 ދުވަހަށް ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގަވައިފި

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނެތް ތަނެއްގައި އެކަން ކުރަން ހުރި މީހަކީ އަޅުގަނޑު: މަޖިލިސް ރައީސް

އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދުވެސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވޭ!

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާކުރުން އީސީއާރް ކުށްވެރިކޮށްފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް

ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 45،000 މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފަ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް ފެށުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި