ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ޤައުމީ ސަނަދު ހާސިލް ކުރާފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްދެނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރި މީހުން ހޯދަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އިންޑިއާއިން ތަމްރީން ކުރާތީ ކުރީގެ ޕީޖީ މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ފަސް ރަށަކަށް ރައީސް މާދަމާ ވަަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އިންޑިއާއިން ތަމްރީންކުރާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާގުޅޭ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރަނީ

ޢަދުލު އިންސާފު އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އިޞްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަޒަން ކުރަނީ

ގާނޫނީ ދާއިރާގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަޒަންކުރަން ފަށައިފި