ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޝާޒްއަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ޝާޒަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޝާޒް އަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް، އެ ދާއިރާގެ ރައީސަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޝާޒަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތިބީ މަރުހޫމް ރިޒާގެ އާއިލާގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާން: އަބްދުއްރަހީމް

އެމްޑީޕީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ވޯޓް ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

އެމްޑީޕީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަަށް