އާ ލޯގޯ ހޮވީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ހިއްސާ އާ ވެސް އެކު: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ވާދަކުރާނަން: ޖާބިރު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި ދިނުމަށް ދައުލަތުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދެފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަރުވާލަން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު: ހައި ކޯޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިންނެވުމުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓާލައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑި: އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި ކެންޑިޑޭޓުގެ އައީޑީގެ މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ ނަން ކެންސަލްކޮށް ދެ ވަނަ މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްހަމީދުގެ ބަޔާން: މުނިސިޕަލްޓީ އަށް ގަތީ އަގުހެޔޮ އެކަމަކު އައު އުފިއްޔެއް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ގޮފީގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ އައިޓީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަނަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި