ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތް: ކޯޓު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލް ކުރާނެ ތަނެއް ނެތް: ކޯޓު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލޭނެ: ހައިކޯޓު

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ލިސްޓަށް މީހުން ވަނީ އިތުރުވެފައި: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި މައްސަލަ އެބަހުރި: މަހްލޫފް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބާރުގަދަކުރުމަށް ކުރި ހުކުމެއް: އެމެރިކާ

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެންބަރު އަނީސާ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއިދުކޮށްފި

މެދު ދާއިރާގެ ފަރާތުން "ފިނި" ތަރުހީބެއް!

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކޯލީޝަން ކެންޑިޑޭޓް ލީޒާއަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނާޒިމް ނިންމައިފި