ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް، މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާއިން ދީފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެވޯޑްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާ ބެހުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ފޭސްލީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެވޯޑުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހަނީފާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި

ހަނީފާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެރަށަށް ބޮޑެތި ހަރަދުތައްކުރާތީ އެމްޑީޕީއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސާފުތާހިރު ކަމަށް ސަމާލުވެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި