ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބް ބާޠިލް ކުރަން ކޯޓަށް

އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން ކޯޓަށް

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

އާރިފްގެ ފަރާތުން އެދުނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މާލޭ ފޮށީގެ ނަތީޖާ ބާތިލްކުރަން

މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ދ. މީދޫއާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ވެސް ހުށަހަޅައިފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅެއް ނުހެދި