މަޖިލިސް މެމްބަރު ބޮންޑޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ފަސް ދުވަހަށް ގޭބަންދުކޮށްފި

މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަސް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

މަޖިލިސް މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ނާޝިޒް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރެއްނެރެފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

“އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ނޫން ގޮތެއް ދެން ނެތް ކަމަށް.”: މެމްބަރު އަލްހާން

ފޮޓޯއިން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މޫނު ދެއްކުން

މެމްބަރު އިލްހާމާ މަގުމަތިން ދިމާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

“ޑިސެންބަރު 23 މުޒާހަރާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ނިމުންގެ ފެށުމަށް ވެގެންދިޔަ” – މެމްބަރު ޝިފާގު

މަޖިލިސް މެމްބަރު ޙާމިދު ދޫކޮށްލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި