ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް ފަސް ވަނަ މެމްބަރު ހޮވުން މިމަހުގެ 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލަށް ފަސް ވަނަ މެމްބަރު ހޮވުން މިމަހުގެ 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

މެމްބަރު ނިހާނަށް ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް!

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ހުސެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ދައުރު ހަމަވާތީ އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮނޑޭގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: މެމްބަރު ޖަމީލް

ކޮނޑޭގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: މެމްބަރު ޖަމީލް