މުހައްމަދު ހުސެއިނާއި މަޑަވެލި މެމްބަރު މުއާޒް ޕީޕީއެމަށް

މުހައްމަދު ހުސެއިނާއި މަޑަވެލި މެމްބަރު މުއާޒް ޕީޕީއެމަށް

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މިރޭ ޕީޕީއެމް ސޮއިކުރައްވަނީ

މިގައުމުގައި އިންސާފު ގާއިމްވާނެ ދުވަހެއް ފެންނާކަށް ނެތް: މެމްބަރު ނާޒިމް

މި ގައުމުގައި އިންސާފު ލިބޭކަށް ނެތް: މެމްބަރު ނާޒިމް

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދާމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތިން ސްކޫލަކަށް ފަރުނީޗަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ނައިފަރު އަދި އޮޅުވެލިފުށި ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ޖޭޕީ މެމްބަރުންގެ "ކަރަށް ފައިން އަރާކަށް" ނަޝީދު ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ: ހޯރަފުށީ މެމްބަރު

އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީން އުޅެނީ އަޅުވެތިކަމަށް މަގުފަހި ކުރަން: މެމްބަރު އިސްމާއިލް