މެމްބަރު ނާޒިމްގެ މައްސަލަތައް އިލްތިމާސް ކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ސުއޫދު

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ވަކީލަކަށް ހުސްނުއްސުއޫދު

މެމްބަރު އަރީފު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީ/ޖޭޕީ މުޒާހަރާގައި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުއްލަވައިފި!

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތްތައް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާޒިމް "މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ"

މެމްބަރު އާޒިމް ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި - ފުލުހުން

މެމްބަރު އާޒިމްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

މެމްބަރު އާޒިމް މަސްތުުވާތަކެއްޗައް ޕޮސިޓިވްވި: ފުލުހުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްވި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު އާޒިމް ހިމެނޭ