ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: މާލޭ މެމްބަރު ނަޝީދު

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މ. މެމްބަރު ޝަފީގު ދުއްވާ ސައިކަލު އަންދާލައިފި

އެމް.އެމް.އޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި

އެމް.އެމް.އޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި