ކޮމެޓީގައި "އިއްޒަތްތެރި" މެމްބަރު ކިޔުމާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމެޓީއެއްގައި މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވައިފި

މެމްބަރު ނަޝީދަކީ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހާޒިރީގެ ފުލަށް މީދޫ މެމްބަރު ސިޔާމް

ޑރ. މަޖީދަށް ވޯޓު ދެވުނީ އޮޅިގެން، މައާފަށް އެދެން: މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް

ޑރ. މަޖީދަށް ވޯޓު ދެވުނީ އޮޅިގެން، މައާފަށް އެދެން: މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް

މެމްބަރު މުސްތަފާގެ ގެއަށް ވަދެގަންނަން އުޅެ، ފުޑް ކްލަބް މެނޭޖަރަށް ހަމަލާދީފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އުމެއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މެމްބަރު އާމިރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ އަންހެނުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މެމްބަރު ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދެފި

މެމްބަރު ހަމީދު ސުޕްރީމް ކޯޓު ޝަރީއަތުގައި "އޮޅުމަކުން" ދޮގު ހަދައިފި