މަޖިލިސް މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ނާޝިޒް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރެއްނެރެފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

“އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ނޫން ގޮތެއް ދެން ނެތް ކަމަށް.”: މެމްބަރު އަލްހާން

ފޮޓޯއިން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މޫނު ދެއްކުން

މެމްބަރު އިލްހާމާ މަގުމަތިން ދިމާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

“ޑިސެންބަރު 23 މުޒާހަރާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ނިމުންގެ ފެށުމަށް ވެގެންދިޔަ” – މެމްބަރު ޝިފާގު

މަޖިލިސް މެމްބަރު ޙާމިދު ދޫކޮށްލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މެމްބަރު ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ފަސް ދުވަހަށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމު ޕީޕީއެމުން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި