ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި އިންނަވާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ވައްޑޭ އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަލީ ހުސެއިންގެ ނަން ހުށަހަޅަން ޖޭޕީ އިން ނިންމައިފި

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް މެމްބަރު ވަހީދު އާއި މެމްބަރު ޝަހްދީގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރިޒާގެ ނަން ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅައިފި

މެމްބަރު ޔާމީންގެ ސައިކަލަށް ގެއްލުން ދީފި

އާއްމު މެމްބަރު ކަމަށް ނޫސްވެރިންނަށް ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަލީ ހުސެއިންގެ ނަން ހުށަހަޅަން ޖޭޕީ އިން ނިންމައިފި

އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރިސޯޓު ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމެއް ނޫން: މެމްބަރު ނަޝީދު

އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރިސޯޓު ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމެއް ނޫން: މެމްބަރު ނަޝީދު

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި