ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ޝަމީމް ވާދަކުރައްވަނީ

މެމްބަރު އައިބީ ޓީމަށް "ލަނޑު" ދީފި: ހަބޭސް

އެމްއެމްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވައިފި

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބިލްތައް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާފަށް އެދި އަމިއްލަ މެމްބަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް!