މެމްބަރު ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙުސިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހުސިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި