މިސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ހުރިކަމަށް މެމްބަރު އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ

މެމްބަރު ނަސީމް ގޮވާލެއްވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރަން!

އީރާންގައި ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު ޕާލިމެންޓް މެމްބަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

މުގްނީއަށް އެހެން ވިދާޅުވެވުނީ އޮޅިގެން: މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް

ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ އާ ޗެއާމަނަކަށް މެމްބަރު މޮސްޓާ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއާމަނަކަށް މެމްބަރު މޮސްޓާ

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ހައްގު މިންވަރު މެމްބަރު ރާއީ ހާމަކުރައްވައިފި

އީސިގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރައީސްގެ ލިސްޓްގެ ކުރީގައި އަކްރަމް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އުފެއްދި ތަންތަން – މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރި ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވުމުން މެމްބަރު ނަސީމްގެ ފާޑުކިޔުން