ގުރައިދޫ މެމްބަރު ރިޒާ ހުވާކުރައްވައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޒާ، މާދަމާ ހުވައި ކުރައްވަނީ

ގުރައިދޫ މެމްބަރު ރިޒާ ހުވާކުރެއްވުން މާދަމާ

މެމްބަރު ރިޒާ ހުވާކުރެއްވުން މާދަމާ ހެނދުނު މަޖިލިހުގައި

މޯދީ ތަޤުރީރު ކުރެއްވި ޖަލްސާއަށް މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ވަޑައިގެންނެވީ އިންޑިއާ ހެދުމެއްގައި

ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ނެތް: މެމްބަރު ހަސަން

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހިސާން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ކުރީގެ މެމްބަރު އަސްމާގެ ފިރިކަލުން ހުސައިން ޝަރީފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ މެމްބަރު އަސްމާގެ ފިރިކަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ