އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ހަލީމް ގޮވާލައްވައިފި

ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމަށް ގަސްތުގައި ބަޔަކު ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި: މެމްބަރު ނިހާދު

ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމަށް ގަސްތުގައި ބަޔަކު ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި: މެމްބަރު ނިހާދު

ކޮމަންވެލްތް މެމްބަރު ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19އަށް ހައްލު ހޯދުން މުހިންމު: މިނިސްޓަރ އަމީން

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް މެމްބަރު ސިރާޖު ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ކޮވިޑް19: ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ޓެސްޓު ނުކުރެވޭތީ މެމްބަރު ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޭއާރުއެޗުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވެން ނެތުމުން މެމްބަރު މޮސްޓާގެ ކަންބޮޑުވުން

ތަހުގީގުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަން ފާހަގަވި، އިޖުރާއަތްތަކަށް ފުލުހުން ފަރިތަކުރުވަން ޖެހޭ : މެމްބަރު ސިރާޖު

މެމްބަރު ހިސާންގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު ހިސާންގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަ ވެއްޖެ