ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ ޔާމީންގެ ހއ އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރައީސް ޔާމީންގެ ހއ ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ދެކުނަށް ރީނދޫ އެލާޓް، ކ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން ޔާމީންގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް 7 ދުވަހު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި