ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް އޮފީސް

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް ސަމާލުވޭ

ކެރީގެ އަސަރު ފޯރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވާން އެދެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި