މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެއްޖެ، އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް އޮރެންޖް ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އޮރެންޖު އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރެވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު ނެެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ، ސަމާލުވޭ!

ސަމާލުވޭ! ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

އުތުރާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ސަމާލު ނެރެފި