މިރޭ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް

ބައި އަޅާ މޫސުން ފެށިއްޖެ، ހައްލެއް ނެތް؟

ދުވަހުގެ މޫސުން: ބައެއް ރަށްރަށަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

މޫސުން: ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެ

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އުތުރަށް ހުދު ސަމާލު!

މެޓުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި މާދަމާ މޫސުން ރަނގަޅު

ވޯޓްލާ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަނޑުމަޑުވެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މޫސުން: ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރުން އެކަށީގެންވޭ

މޫސުން: ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރުން އެކަށީގެންވޭ

ދުވަހުގެ މޫސުން: އުތުރާއި މެދަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރިނަމަވެސް ދެކުނަށް މޫސުން ރަނގަޅު