މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ އޮރެންޖު އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް: ހއ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

ސަމާލުވޭ، މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް: ދެކުނަށް ހުދު، އުތުރު އަދި މެދަށް ރީނދޫ ސަމާލު

ކުރިއަށް އޮތް 36 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ އިދިކޮޅުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި