މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މެދުތެރޭ ސަރަހަައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެދު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅު ތަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެންޑީއެމްސީ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މެދުތެރެއާ އުތުރުގެ މޫސުން ގޯސްވެދާނެ، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ!

ޓަގާއި ބާޖު ފުން ނުކުރެވެނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން: އީޕީއޭ

ޓަގާއި ބާޖު ފުން ނުކުރެވެނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން: އީޕީއޭ

ޓަގާއި ބާޖު ފުން ނުކުރެވެނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން: އީޕީއޭ