ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހު މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ ވައިބާރުވި ވަގުތު މާސިންގާ ބިލްބޯޑެއް ވެއްޓި އިންޑިއާގައި 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް؛ ތާލާމަށް އޮރެންޖު، ބ އިން ގއ އަށް ރީންދޫ

މޫސުން ގޯސް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

ދެކުނަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިއްޖެ، ކުރިއަށް އޮތް 4 މަހު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް އިތުރަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ!

މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގު މޫސުން ފެށޭނެ: މެޓް

ހުޅަނގު މޫސުން ފެށިއްޖެ، ކުރިއަށްއޮތީ ވިއްސާރަ ދުވަސްތަކެއް