މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، އުތުރަށް އަނެއްކާވެސް އޮރެންޖު އެލާޓު

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، އުތުރަށް އަނެއްކާވެސް އޮރެންޖު އެލާޓު

މޫސުން ގޯސްވެ، ފެރީ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވޭ: އެމްޓީސީސީ

އުތުރަށް މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވަނީ، އޮރެންޖް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންޑީއެމްއޭ އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށްގޯސް ވެއްޖެ. ކުރިއަށް އޮތީވެސް ވިއްސާރަ!

މޫސުން ގޯސްވާތީ ގެދޮރާއި މުދަލަށް ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ކުރިއަށް އޮތީ މޫސުން ވަރަށް ގޯސް ތިން ދުވަސް، ސަމާލުވޭ!

ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ކުރިޔަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ