މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ވައިޓް އެލަރޓް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް ސަމާލުވޭ

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ނ އަތޮޅުން ވ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް އޮފީސް

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް ސަމާލުވޭ

ކެރީގެ އަސަރު ފޯރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ