ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މޮނާޒާ ނައީމްގެ މައްޗަށް މައުމޫން ދައުވާ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ދީން ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ލީޑަޝިޕެއް ނުފެނޭ: ރައީސް މައުމޫން

އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން، އަޅުގަނޑު އަންގައިގެން ޖަލުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ: މައުމޫން

84 ޕަސެންޓް ހޯއްދަވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އެއް ވަނަ އަށް

ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް: މައުމޫން

މާލީ އިނާޔަތުން 20 ޕަސެންޓް އަދި ލިވިން އެލަވަންސުން ވެސް 20 ޕަސެންޓް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް މައުމޫން ނިންމަވައިފި

ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަޝިޕުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މައުމޫން ދެއްވައިފި

ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށާއި މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ބަޔަކު ހިލާލީގެ އާއި އަލިވާގެ ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެ

ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަހަރު ފުރުން: މި ގާނޫނު އަސާސީއަކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފޮނި މޭވާއެއް: މައުމޫން

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މައުމޫން ރައްދު ދެއްވުން: ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ސަރުކާރުގައި ބެހެއްޓިން، އެކަމަކު ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް މި