މައުމޫން ތާއީދު ކުރައްވަނީ ޔޫގެންޑާގެ ކުރީގެ އަނިޔާވެރި ވެރިޔާ އީޑީ އަމީންގެ ނިޒާމަށް: ބޮންޑޭ

އިރުއިރު ކޮޅުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރު ކޮޅަކުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ސަޤާފަތަކީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެއްޗެއް: ޔުމްނާ މައުމޫން

މައުމޫން އަތުން 29 މިލިއަން ހޯދަން ޖާބިރު ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

މައުމޫން އަތުން 29 މިލިއަން ހޯދަން ޖާބިރު ކުރި ދައުވާ ކާމިޔާބެއް ނުވި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް:19- ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް، މާ ބޮޑަށް ލަސްނުވަނީސް ފިޔަވަޅު އަޅާ: މައުމޫން

ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރައްވާ: މައުމޫން