ރައީސް ޔާމީނަކީ ބިނާކުރުވަނިވި ފިކުރުގެ މައި ތަނބު: ޣައްސާން މައުމޫން

ނަސޭހަތް ދޭން ވާނީ މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން: ރައީސް މައުމޫން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިގެންނުވާނެ - މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ބަހުގެ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ: މައުމޫން

އެމްއާރްއެމްގެ ޖަލްސާއަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއް: މައުމޫން

ފިލިޕީންސް އިން އޮފްސައިޑް ގޯލެއް ޖެހި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މައުމޫން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ނާސިރު ފުރުވާލުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ: މައުމޫން

މިހާރު ފެންނަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް- މައުމޫން

މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ އަސްލު ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާއިރު ރީތިކޮށް ކިޔެވުމަކީ ޤުރްއާނަށް ދޭންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ފެނިގެންދާ ކަމެއް: ރައީސް މައުމޫން