ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މައުމޫން

ގާތިލަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ: މައުމޫން

ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

މިއަދަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް: މައުމޫން

އެހެން ގައުމެއްގެ ފައި ބުޑަށް ވެއްޓުން އޯކޭ އެއް ނޫން: ދުންޔާ މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މިދިޔަ ދެ ސަރުކާރުވެސް ވަނީ ފެއިލްވެފައި: ދުންޔާ މައުމޫން

އައު އަހަރުގެ އަމާޒަކީ ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވެ ތިބުން ކަމުގަ ހަދަމާތޯ: ރައީސް މައުމޫން

ހުއްދަ ކަންތައްތަކާއި ހަރާމް ކަންތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތަކީ ﷲ: މައުމޫން

ޔޯގާ ހެދުމަކީ ހަރާމް ކަމެކޭ ނުބުނެވޭނެ: މައުމޫން

ޔޯގާ ހަރާމު ނުވާ ސަބަބު މައުމޫން ވިދާޅުވެދެއްވައިފި