އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފި

އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދީންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާނީ ކަންބޮޑުވޭ: މައުމޫން

ޖިންސީ ގޯނާގެ އަމަލުތައް އިތުރުވާތީ ރައީސް މައުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ޖިންސީ ކުށްތައް ލުހެލަން އެންމެން އުޅެން ޖެހޭ: މައުމޫން

މުޖްތަމައުން ޖިންސީ ގޯނާ ލުހެލުމަށްޓަކައި ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

މުޖްތަމައުން ޖިންސީ ގޯނާ ލުހެލުމަށްޓަކައި ވަރުގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އެއްވެސް ބަޔަކު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމެއް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ހިލާފު ކަމެއް: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ނިންމުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ނިންމުމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން