އަޅުގަނޑަށް ބަންދުގެ ހުރިހާ ގޮތެއްވެސް ވަނީ ތަޖުރިބާކުރެވިފައި: ރައީސް މައުމޫން

ފާރިސް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަހަރުމަތިން ފައިސާ ރައީސް މައުމޫން އާއި ހަވާލްކުރިން:ދިޔާނާ

ޝަރީޢަތުގައި ރައީސް މައުމޫން އިތުރުފުޅު ހެެއްދެވި ކަމުގައި ދިޔާނާ ތުހުމަތުކުރައްވައިފި

އަނިޔާ އާއި ޚިޔާނާތް އަލުން ދެކޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: މައުމޫން

ދިވެހިން އަނިޔާވެރި މާޒީއަށް ދާކަށް ބޭނުންނުވޭ: ރައީސް މައުމޫން

ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް އަމަލުކުރޭ، އެކަން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: މައުމޫން

އަންހެނުންނަށް ދޭ އަނިޔާގެ ގެއްލުން މުޅި ޤައުމަށް ކުރޭ: ރައީސް މައުމޫން

ސިޔާސީ ބޭނުމަށްވިޔަސް ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަ ހުންނާނެ: މައުމޫން

ގައުމީ ބިން ފޮތިފޮތިވާފަދަ މަފްހޫމަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ: މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި