މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން 10 ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއް ވެސް ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

މުވައްސަސާތަކުން ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

މުއައްސަސާތައް ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ތިބުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން، ފަސް ދާއިރާއަކުން 10 ސްކޮލާޝިޕް ހުޅުވާލައިފި

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ސްކޮލަރޝީޕްގެ 10 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ވެބްސައިޓް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ: ދުންޔާ މައުމޫން

ވައި ތަގައްޔަރުވުން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: މައުމޫން