އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބައެއް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވޭ: މައުމޫން

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ހުއްދަ ކަމަށް ގިނަ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވޭ: މައުމޫން

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން ހުއްދަކަމަށް އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވޭ: މައުމޫން

އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަނޫން ކަމެއްގެ ދިފާއުގައި މައުމޫން ތެދުވެއްޖެ

މައުމޫން، ޖާބިރު އަތުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

މައުމޫން، ޖާބިރު އަތުން ނެގި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ރައީސް މައުމޫން އަތުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިގެން ޖާބިރު ޕޮލިހަށް

ރައީސް މައުމޫން މައްސަލަ، ޖާބިރު ޕޮލިހަށް

ރައީސް މައުމޫން ޖާބިރު އަތުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފަންނުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް- ޔުމްނާ މައުމޫން