ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ ފިތުރު އީދު ވާނީ އާދިއްތަ ކަމަށް: ރައީސް މައުމޫން

ފަލަކީ ހިސާބަށް ބަލާއިރު އީދު ވާނީ އާދީއްތަ އަށް - ރައީސް މައުމޫން

ފަލަކީ ހިސާބަށް ބަލާއިރު އީދު ވާނީ އާދީއްތަ އަށް: މައުމޫން

ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުން، ފިތުރު އީދު ވާނީ 24 ވާ އާދީއްތައަށް: ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ މިހިނގާ ރަމަޟާން މަހަކީ 30 ދުވަހުގެ މަހެއް ކަމަށް!

މި ރަމަޟާން މަހަކީ ވެސް 30 ދުވަހުގެ މަހެއް، ފިތުރު އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް: ރައީސް މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް ރިވިއު ކުރަން ތާއީދު ކުރައްވަން: މައުމޫން

އިނާޔަތް މުރާޖައާކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން ތާއީދު!

ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތް މަދު ކުރަން މައުމޫން ތާއީދުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް މުރާޖައާ ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން ތާއީދު ކުރައްވައިފި