ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއްނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއް ނެތް: މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: މައުމޫން

އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ރައީސް މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވައިފި

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމެއް ނޯވޭ: މައުމޫން

ހިތާނު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އަންހެން ކުދިންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ލާއިސްލާމީ އަމަލެއް: މައުމޫން