ފަލަސްތީނާ ގުޅުވައި ނަމެއް ދޭންވާނީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މަގަކަށް: މައުމޫން

މައުމޫން ލަފާ ދެއްވީ ފަލަސްތީނާ ގުޅުވައި ބޮޑު މަގަކަށް ނަން ދިނުމަށް

ފަލަސްތީނުގެ ނަން ދޭންވާނީ ބޮޑު މަގަކަށް: މައުމޫން

އާދަމް ނަސީރަށް، ޔުމްނާ މައުމޫން ރައްދު ދެއްވައިފި. ވިދާޅުވީ “ށ” އިން ފެށޭ ބަހެއް ނެތުމަކީ ދިވެހި ބަހުގެ ހާއްސަ ސިފައެއް ކަމަށާއި، “ށ” އިން ބަސް ހަދަން ނުޖެހޭ ކަމަށް.

މައުމޫން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ވޯޓު ލައްވައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާންވީ ދީނާއި ޤައުމަށް ވާފާތެރިވާނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް: ރައީސް މައުމޫން

މާދަމާ ވޯޓު ދޭންވީ ވަފާތެރިވާނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް: މައުމޫން

އީރާނުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ދިވެހި ލީޑަރަކަށް ރައީސް މައުމޫން!