އަޅުގަނޑަކީ ހަމައެކަނި އެމްއާރްއެމްގެ މެންބަރެއް، އެހެން ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

މައުމޫން ޖަލަށްލާން ނިންމީ ޔާމީން، ރެކެން އުޅުމަކީ ފިނޑިކަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މޭސްތިރިއަކީ މައުމޫން: ޔާމީން

މައުމޫން ހައްޔަރުކުރަން ނިންމީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން: ރައީސް ޔާމީން

މައުމޫން ޖަލަށްލާން ނިންމީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ޔާމީން

މައުމޫން ހައްޔަރުކުރަން ނިންމީ އަޅުގަނޑެއް ނޫން: ޔާމީން

މިއަދު ސަރުކާރު ހިނގަމުން ދަނީ އިމްރާން އާއި ގާސިމް އަދި ރައީސް މައުމޫން: ބޮންޑޭ

އެމްއާރްއެމް ވަނީ ރައީސް ސާލިހްގެ ސަރުކާރާއެކު: ރައީސް މައުމޫން

ކޮވިޑްގެ އަދަދު ތިރިކުރަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެ: މައުމޫން

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ގައްދާރުވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް މައުމޫން: އަދުރޭ