އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ހަމައެކަނި ފާރިސް މައުމޫން

އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފާރިސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމް ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ފާރިސް މައުމޫން

އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފާރިސް މައުމޫން

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމުކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒަޢީމުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތި ލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމަކަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމަކަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި