މަސްވެރިކަމާބެހޭ ސެމިނާރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ޖަލުގައި ބަޑި ޖަހަން މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ: އިބްރާހިމް ދީދީ

ގައިދީންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަން ރައީސް މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ: ދީދީ

ބަޑި ޖަހަން ރައީސް މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ- ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ރިޓެއާޑް އިބްރާހިމް ދީދީ

2003 ވަނަ އަހަރު ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ރައީސް މައުމޫން ބަޑިޖެހުމަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވާ: ބްރިގޭޑިއަރ ޑީޑީ

ޖަލުގައި ބަޑިޖަހަން މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ: ދީދީ

"ބަޑި ޖަހަން މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ"

"ގައިދީންނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ރައީސް މައުމޫން އަމުރެއް ނުކުރައްވާ"

"މިއަދަކީ މައުމޫން ވެރިކަމުގެ އަނިޔާވެރިކަން ފާހަގަ ވި ދުވަހެއް"

ކޮވިޑް-19 ބަލިން ޝިފާލިބި، ރައީސް މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި