ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް ފާރިސް މައުމޫން ވާދަކުރައްވަނީ

ގޭސް ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ، މައުމޫން އެ ކުންފުނިން 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބުދޭން ނުފެނޭ – މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭކަށް ނުފެނޭ - މައުމޫން

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

މަރުގެ އަދަބާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް މައުމޫން: ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފެށުމަކީ ފެންނަ ކަމެއް ނޫން!