އަންހެން ކުދިން ހިތާނަ ކުރަން ޖެހޭ ދީނީ އަސާސެއް ނެތް: މައުމޫން

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: މައުމޫން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް: މައުމޫން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް: މައުމޫން

2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައިސިނާ ޑައިލޮގްގައި ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

މިރޭގެ ހަނދުކޭތަ ބަލައިލަން އެހާ ރީއްޗެއް ނުވާނެ: މައުމޫން

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އެހާ ރީއްޗެއް ނުވާނެ: މައުމޫން