އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މައުމޫނު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ހޯއްދެއްވުމާއި ދިމާއަށް

ޣައްސާނު މައުމޫނު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން އެމްއާރްއެމް އިން އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ރައީސް މައުމޫނު

މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ދިނުން މުހިއްމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭސިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫނު ޑރ. މަހާތީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް މައުމޫނު މިރޭ މެލޭޝިއާއަށް

އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުން އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްގެ މައިބަދަ ބިނދުނު: ރައީސް މައުމޫނު

ކޯލިޝަނުގައި ނުހިމެނޭ ޕާޓީއަކާއެމު މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް މައުމޫނު