ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓާ ރައީސް ޞާލިޙްއާއެކު ހުންނާނަން: ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު ބޭސްފަރުވާއަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ކޯލިޝަން ވަރުގަދަކޮށް ރޫޅުނަ ނުދީ ދެމެހެއްޓުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް މައުމޫނު

ޕާޓީއަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ގޮވައިލަން، ކޯލިޝަން އުފެއްދީ އިންސާފުވެރި ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރުމަށް: މައުމޫނު

އެމްޑީޕީއަށް މަރުހަބާ ކިޔައި، މައުމޫނު ރިފޯމުން ރީތި މިސާލެއް!

ޕާޓީއަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރައްވާ، ކޯލިޝަން ރޫޅިގެން ނުވާނެ: މައުމޫނު

ގެނބިގެން ފަތުރުވެރިން މަރުވާތި ރައީސް މައުމޫނު ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވައިފި

ޕީޕީއެމް ލީޑަރޝިޕްގެ މައްސަލައަށް ރައީސް މައުމޫނު ތަދައްހުލުވަނީ

ބާރަ މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ވައުދުގެ މަތީ ދެމި ހުންނާނަން: ރައީސް މައުމޫނު

12 މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ވައުދުގެ މަތީ ދެމި ހުންނާނަން: ރައީސް މައުމޫނު