ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ފާޅު މިކުރަނީ އަމިއްލަ ހިޔާލު، ބައްޕަ މައުމޫނު ނުވަތަ ބޮޑުބޭބެ ޔާމީނާ ގުޅުވާކަށް ނުޖެހޭ: ދުންޔާ

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށްފަހު މައުމޫނު، ޤާސިމް އަދި އިމްރާން ބޭރުކުރާނަން

އެހާ ބޮޑަށް އިންޑިޔާއަށް ބަރޯސާވުން ރަނގަޅުތަ؟: ދުންޔާ މައުމޫނު

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން، ނިކަމެތިންގެ ދަތި ޙާލުގެ ނާޖައިޒު ފައިދާ ނަގާ: ޣައްސާން މައުމޫނު

ބޭރުން ބަޔަކު އައިސް މިރާއްޖެ ހިންގާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން: ޣައްސާން މައުމޫނު

ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ، ރައީސް ނަޝީދާއި މައުމޫނު ބަންދުކުރިތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށްފަހު އެތަނުގައި: އިމްރާން

ފަރުވާއަށް ފަހު ރައީސް މައުމޫނު ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންފި