މައުމޫނު ދައުރުގެ ކެބިނެޓް ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާތަކެއް ދޫކުރަން އަންގައިފި

މައުމޫނު ދައުރުގެ ކެބިނެޓް އެޖެންޑާތަކެއް ދޫކުރަން އަންގައިފި

ޑީއެންއޭ ސީކުއެންސް ގަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫނު

ހަށިތައް އަންދާ ނުލުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްކުރެވޭ ތާއީދެއް: ރައީސް މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްކުރެވޭ ތާއީދެއް: ރައީސް މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

މައުމޫނު ކުރެއްވީ ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް: ނަޝީދު