ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ކޯވިޑް-19ގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފަސޭހަފުޅުވެ ރައީސް މައުމޫނު ގެކޮޅަށްވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފައި، މިހާލަތުގައި ވެސް ޖާބިރު ދެއްކެވީ ފައިސާގެ ވާހަކަ!

މައުމޫނު ފަސްދާނުލުމުގެ ކުރިން ތަރިކަ މުދަލުން ދަރަނި ދައްކަވަން ޖާބިރު އެދިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވާނެގޮތެއްވާން މިޤައުމު ދޫކޮށްނުލާން ގައްސާން މައުމޫނު ގޮވާލައިފި

ހުއްޖަތެއް ދެއްކުމަށް ވެރިން އަބަދުވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ ދައްކާ، މައުމޫނު ވެސް އެ ހުއްޖަތު ދެއްކެވި: ނަޝީދު

ނަސްރީނާގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު: މައުމޫނު

ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ފުލުހުންގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖެހި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމަށްޗަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި