ހަތިޔާރުނަގާ ހަނގުރާމަކޮށްގެންވެސް، މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރާނަން: އުމަރު

ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އުމަރު އަބްދުލްރައްޒާގު އަރުވައިފި

އުމަރު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ލަންކާގެ ރައީސް އަށް އަރުވައިފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޑޯނިއަރގެ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލީ ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް ބުރޫ އަރާފާނެތީ: އުމަރު

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސްއަކަށް އަދުރޭ، ނައިބުންނަށް ސައީދާއި އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައުލަތަށްވެސް ހުތުރެއް އިސްތިއުފާދެއްވާ: އުމަރު

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ އިސްލާހާ އުމަރު ދެކޮޅު

ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން، އުސޫލާއި ހަމަ އަބަދުވެސް ހިފަހައްޓަވާ: އުމަރު

ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭ އިސްލާހަށް ވޯޓު ނުދޭތި: އުމަރު