ޕީޕީއެމްގައި އޭ ގްރޭޑްގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް، އަޅުގަނޑަށް އެ ފުރުސަތު ލިބުން ގާތް: އުމަރު

ޕީޕީއެމްއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދެވޭނެ މީހަކީ އަޅުގަނޑު - އުމަރު

ދިވެހިންނަކީ ގުނބޯ ހެދޭނެ ބައެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން: އުމަރު

ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ، ދެ ރައީސުން ތަޅައި ގަންނާނެ: އުމަރު

މި ދައުލަތުގެ ކަރާމަތާ ޢިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެވިއްޖެ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރު ދައްކާ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭ ވަރެއް ނޫން: އަދުރޭ

އެއްވެސް މީހެއްގެ ލީޑާޝިޕްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން، ވާނީ ލީޑަރަށް: އުމަރު ނަސީރު

ވެރިކަން ކުރި އެކަކަށްވެސް ދެން ވެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ: އުމަރު

އެއްވެސް އެހެން މީހެއްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ފަހަތަކަށް ނާރަނަން: އުމަރު ނަސީރު

ކުރިން ވެރިކަން ކުރި އެއްވެސް މީހަކު ދެން ވެރިކަމަކަށް ނާންނާނެ: އުމަރު