ވޯޓުންވެސް މަގުމަތިންވެސް އެމްޑީޕީ ބަލިކުރެވޭނެ: އުމަރު

މާރިޔާ ކުރެއްވީ ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެއް: އުމަރު

އުމަރު، މާރިޔާއަށް: ހެލިކޮޕްޓަރު ހިންގޭނެ މުއްސަނދިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ މިގައުމަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް

ރޭޕިސްޓުން ޖަލަށްލުމަކީ ހައްލެއް ނޫން، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރޭ: އުމަރު

ޝިދާތާ އިސްތިއުފާ ދީގެން ހައްލެއް ނުވާނެ، ޝަރީއަތުގައި ހިފަން ޖެހޭ: އުމަރު

މޭޔަރު ކަމަށް އުމަރު ނިކުންނަ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން އުޅެފިނަމަ އެމްޑީޕީ ވެލިކާނެ: އުމަރު

މައްސަލަ އަލުން ބަލައިފިނަމަ ބޭޒާރުވާނީ ނަޝީދު: އުމަރު

ޔާމީން ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދިން، ސިޔާސީގޮތުން ހެދީ ގޯސް: އުމަރު ނަސީރު