މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހިއްވަރުދޭތީ ހިތާމަކުރަން - އުމަރު

ކަޝްމީރުގައި މުވާސަލާތީ ގުޅުންތައް ވަގުތުން ގާއިމްކުރުމަށް އިލްހާން އުމަރު އިންޑިއާއަށް ގޮވާލައްވައިފި

އިންޑިއާއިން ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާ ސިފައިން ރޯލު ބަދަލުކޮށްފާނެ، ސަމާލުވާން ޖެހޭ - އުމަރު

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ރައީސް އާއި ވަޒީރުން ތިއްބެވީ އެލް ބޯޑް އަޅުވައިގެން – އުމަރު

އަދީބު މިހާރު ހުންނާނީ އިންޑިއާ އިމިގްރޭޝަނުގެ ބަންދުގައި، އެގައުމުން އަދީބަށް ހިމާޔަތެއް ނުދޭނެ: އުމަރު ނަސީރު

އަދީބަށް ފިލަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ސަރުކާރުން ކޯޓަށް އަތް ބޭނުމުން: އުމަރު ނަސީރު

ބަނގު އާވި ހިމެނޭ ބުއިމެއް ރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަމުން ދޭ - އުމަރު ނަސީރު

ބަނގު އާވި ހިމެނޭ ބުއިމެއް ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ