ދީނާ، ގައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން އަލުން ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ޖަމާވާންޖެހޭ: އުމަރު

ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން އަންނާނީ އެކަކަށް ވެރިކަން ކުރަން ލިބިގެން: އުމަރު

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލަން ފަންޑު ކުރި މީހުންނަކީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް: އުމަރު

އަފްރާޝީމް އަދި ރިލްވާންގެ މައްސަލައާއި ރައީސް ޔާމީންއާއި ގުޅުމެއް ނެތް- އުމަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އާދެވިއްޖެނަމަ، ތިން މަސްތެރޭގައި ގޭންގްތައް ނައްތާލާނަން: އުމަރު

އަފްރާޝީމްގެ މަރާ، ރައީސް ޔާމީން އަދި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕާވެސް ގުޅުމެއް ނެތް- އުމަރު

ރިލްވާން ގެއްލުމާއި ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުމެއް ނެތް - އުމަރު

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލަން ފަންޑުކުރި މީހުން އޮތީ އެނގިފަ، އެމީހުން ގޮސް ގުޅެނީ އެމްޑީޕީއާ: އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ސަރުކާރާ ނުގުޅޭނެ، އިދިކޮޅު ލީޑަރަށްވުމަށް ވިސްނަނީ

ދައުލަތުގެ ކުރިމަތީ ގޭންގުތަކަކީ "ހައްޕުނޑު": އުމަރު