އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަ ވެއްޖެ!

ކޮވިޑްގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވާހަރަވެއްޖެ

ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު ހުޅުމާލެ ސަހަރާ މިސްކިތުގައި، ޖަނާޒާ ގަލޮޅު ސަހަރާގައި

އުމަރު އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް