މުންކަރާތްތައް ނައްތާލަން ވަކާލާތު ކުރާތާ 15 އަހަރު، އަޅުގަނޑު ޓެސްޓްކޮށްލައްވާ: އުމަރު

ޕާޓީއަކާ ނުގުޅި ނިކުންނެވި ސަބަބު އުމަރު ސާފުކޮށް ދެއްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދިނުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވޭ: ފުލުހުން

އުމަރު ނަސީރަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފި

ރޯޑްރެލީ ގެ ތެރެއިން އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދީފި

އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދީފި

ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދީފި

އުމަރު ނަސީރުއަށް ހަމަލާދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމްތައް 3 މަސް ތެރޭގައި ތަންފީޒުކުރާނަން: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ ޓެކްސް ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެންނާނަން - އުމަރު