އުމަރު އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ތަހުޤީގުކުރަން ޖެހޭ

އުމަރު ނަސީރު ހުރީ މިނިވަން 50ގެ ކޮރަޕްޝަން، އަދި ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ޔާމީންގެ ދަށުވެފައި - މުއާޒް

މިހާރު އެ ވާހަކަދައްކަނީ މުއާޒެއް ނޫން، އެހެންވީމަ އަލިފާން ނުފެނިދާނެ: އުމަރު ނަސީރު

މި ސަރުކާރުންވަނީ ރެކޯޑެއް ހަދާފަ، އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތިބަރު ސަރުކާރުގެ ރެކޯޑް: އުމަރު

ވާހަކަ ދެއްކީ މުއާޒެއް ނޫން "ވާހަކަ ދެއްކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ" – އުމަރު

މުއާޒްއަށް ދީފައިވާނީ ރޯ ވީޑިއޯއެއް - އުމަރު ނަޝީރު

ލޯންޗުކޮޅުގައި ގޮވި މައްސަލައިގައި އުމަރު ދެއްކި ވީޑިއޯ ހަދާފައިވަނީ އަލިފާނުގެ އެފެކްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން!

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާނުގެ ކަންޏެއްވެސް ފެނުނީ އުމަރު ދެއްވި ވީޑިއޯއިން - ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މުއާޒް

މިއީ މަތިބަރު ކަމުގެ ރެކޯޑު ސަރުކާރެއް: އުމަރު

ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް ފަސް ކުއްޖަކު ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ: އުމަރު