މުންކަރާތްތައް އާންމު ވަނީ ހަރުދަނާ ލީޑާޝިޕެއް ނެތީމަ: އުމަރު

މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރަން އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލަންޖެހޭ: އުމަރު

އިނގިރޭސިން ބޭލި ގޮތަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ޖެހޭ: އުމަރު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން އާއްމުވިއިރު، ސަރުކާރު ފެންނަނީ ކުޅިބަލާ މީހެއްގެ ސިފައިގައި: އުމަރު

ފާހިޝް އަމަލުތައް ގިނަވަމުން އަންނަ އިރު ސަރުކާރު އޮތީ ކުޅިބަލަަން: އުމަރު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން އާންމުވެފައިވާއިރު ސަރުކާރު އޮތީ ކުޅިބަލަން: އުމަރު

ކޮރެއާގެ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ޞޯބިރު، ނެދެލަންޑްސްއަށް އުމަރު

ޑްރަގް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިހާރު އޮތް "ދިއުޅިދިގު" ނިޒާމް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މީހުން ރަށްރަށަށް އަރުވާލުން: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގިސާސް ހިފާނަން: އުމަރު