ޖަލަށްލާން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އުމަރު

ޓެގް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ އުމަރު ނަސީރަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިއަދު ދީފައިއޮތް ހަމައެކަނި ބާރަކީ ސްޓިކާ ޖެހުން، އެކަން އެބަކުރޭ: އުމަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އުމަރު ޒާހިރު އަޅުއްވައިދެއްވި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އުމަރު ވިދާޅުވަނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ފަރުވާއަކުން މެނުވީ ޑްރަގް ހައްލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް!

ދަރިއަކު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް، ދައުލަތުން އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލެވޭނީ ޖެހިލުންކުޑަ ވެރިޔަކަށް: އުމަރު

އަޅުވެތިވި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ދިވެހީން ކާމިޔާބު ހޯދީ ދުޝްމަނުންނާ ހަނގުރާމަ ކޮށްގެން: އުމަރު

މިނިވަންކަމަށް ޓަކައި ހަނގުރާމަކުުރުމަށް ދިވެހީން ފަސްނުޖެހޭނެ: އުމަރު