އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު މިހާރު އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި، ފަސްދާނުލާނީ ގަލޮޅު ސަހަރާގައި!

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ!

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި

އުމަރު ޒާހިރު: ގެއްލިގެން އެދިޔައީ އަގުނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތެރިއެއް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށްފި

އުމަރު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ 3 ދުވަސް ވަންދެން ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ތިން ދުވަހަށް ގައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ

އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލާނީ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި، އާންމުން ވަޅުލާ ތަނެއްގައި ވަޅުލުމަކީ ވަސިއްޔަތެއް!