2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން، އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް ބާޒެއް ބޭނުންވޭ، ލީޑަޝިޕްގެ ދޮރުހުޅުވާލައިފި ނަމަ ތައްޔާރު: އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް ވަރުގަދަ ބާޒެއް ބޭނުންވޭ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްއަށް "ބާޒެއް" ބޭނުންވޭ: އުމަރު

2023ގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ބޭނުން: އުމަރު

ގައިގައި އަތްލައިގެން ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލާނަން: އުމަރު

ގައިގައި އަތްލައިގެން ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް ވަރުގަދަ ބާޒެއް ބޭނުންވޭ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލަން އުމަރު "ގަޔަށް އަތްލާ" ހިސާބުގައި

ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަގު އޮތީ އައު ލީޑާޝިޕަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން: އުމަރު