ލޮކްޑައުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމެއް: އުމަރު

އުމަރު، އިމްރާނަށް: ކުރެއްވި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވައި، ސީޕީ ހަމީދާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަވާ

ސީޕީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އިންޓެގްރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަކީ ތޯތޯ ކަމެއް ނޫން، ސީޕީގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގަން ޖެހޭނެ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަންޖެހޭނެ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަން ޖެހޭ: އުމަރު

ހަމީދުގެ މައްސަލަ ބަލަން އިމްރާން އަންގަންޖެހޭނެ: އުމަރު

ސީޕީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އިންޓެގްރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ސްވިޑްންގެ ލޮކްޑައުން ކުރުމެއް ނެތް މޮޑެލް!

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ތެޔޮ ހޯދަން ރާއްޖެ ކުރާ ދަތުރު އޮތީ ކުރިއަށް