މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އުމަރު ޖޭޕިއަށް ސޮއިކޮށްފި

އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީ އަށް

މެންބަރު އުމަރު ހުސެއިން ވެސް ޖޭޕީއަށް

އެމްޑީއޭގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އެމްޑީއޭ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިންވެސް ޖޭޕީއަށް

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާނޭ ރައީސަކީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު ނަސީރު

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ރައީސަކަށް ވަނީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ވެރިއަކީ އަޅުގަނޑު - އުމަރު

ދީނާއި ގައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން އަލުން ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ޖަމާވާން ޖެހޭ: އުމަރު