އަޅުގަނޑު ޖަލަށްލާން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އުމަރު

އުމަރު ޒާހިރަށް ކޮވިޑު ޖެހިއްޖެ

ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރަށް ސްޓްރޯންގް ކެންޑިޑޭޓެއް: އުމަރު

ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ އޭސީސީއަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވީމަ: އުމަރު

މަސައްކަތް ކުރަނީ "ހުދު ވަލުގައި" ލައްގަނޑެއް ޖައްސަން: އުމަރު

އަޅުގަނޑު ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: އުމަރު

ޖަލަށް ލާން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އުމަރު

ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރާން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އުމަރު ދީފި

އުމަރު ނަސީރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި