ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނާނީ ކޮށްފައި: އުމަރު

ސަރުކާރުން ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ހެދީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް: އުމަރު

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިންވެސް ކުރި: އުމަރު

ރިލްވާން މައްސަލައިގަ މަސައްކަތް ކުރިން، އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫން ކަމެއް ނުވި: އުމަރު

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރައީސް ޞާލިހަށް މަޝްވަރާނުކުރެއްވޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އަވަސްނުކޮށްފިނަމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ: އުމަރު

އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު....

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: އިސްލާމީ ލެންސަކުން އެމެރިކާގެ ކަޅާއިދޮނުގެ އަލިފާން!

ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވިޔަސް ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްގެ ދޮރު އަޅުގަނޑަށް ހުޅުވާލަފާނެ: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގައި އޭ ގްރޭޑްގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް، އަޅުގަނޑަށް އެ ފުރުސަތު ލިބުން ގާތް: އުމަރު