ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި އުމަރު ފިޔަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

މަރުގެ އިންޒާރުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ވޯޓު ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރީ ނާޒިމާއި އިލިޔާސް ލަބީބާއި އުމަރު، މިރޭ 10ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ: އީސީ

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަ ބޯޓުތައް ކަނޑަށް ފައްތާލާނަން: އުމަރު ނަސީރު

ގިސޯސް ހިފުމަށް އެންގެވީ ޤުރުއާނުގައި، އަމާންކަން ހޯދޭނީ އެކަން ކޮށްގެން: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަކީ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ނުވާނެ: އުމަރު

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ ކޮހެއް ނޫން: އުމަރު