ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ނޫޅެން: އުމަރު

"ފައިބާ" ކެންޕެއިނަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫން: އުމަރު

"ފައިބާ"، ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ހަރަކާތެއް ނޫން: އުމަރު

އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ހާޑުވެއާތައް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން އަތުލާދުވަހު ދިވެހީންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ : އުމަރު

‘އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބާ’ އަކީ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނޫން:އުމަރު

އުމަރު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަނީ

އުމަރު ކުރާ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އުމަރު ނަސީރު އިސްކޮށް ހުންނަވައި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ހަރަކާތެއް ފަށްޓަވައިފި

ހަނގުރާމަކޮށްގެން ވިޔަސް ރާއްޖެ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓަކަށް ހަދަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާނަން: އުމަރު

ރާއްޖެ އިންޑިޔާގެ ސްޓޭޓަކަށް ހެދުމާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރު ނަގާ ހަނގުރާމަވެސް ކުރާނަން - އުމަރު