މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދުރަށް ދެވޭނީ އިސްލާމު ދީނާ ކައިރިޔަށް ޖެހިގެން: އުމަރު

ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ދެ ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިން، އަލުން ވަޒީފާ ދިނީ މި ސަރުކާރުން: އުމަރު

ތުހުމަތުވާ ދެ ފުލުހުން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް ވަޒީފާ ދިނީ މި ސަރުކާރުން: އުމަރު

ދެ ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިން، އަލުން ވަޒީފާ ދިނީ މި ސަރުކާރުން: އުމަރު

ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ އިން އެމްޑީޕީއަކީ ދޮގުހަދާ ބައެއްކަން ހާމަވެއްޖެ - އުމަރު

މަރުގެ ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރީ ފުލުހުން ހޯދާފައި ހުރި މައުލޫމާތު: އުމަރު

މިއަދު ސުއޫދު ހާމަކުރީ ކުރިން ވެސް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތު – އުމަރު ނަސީރު

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ސުއޫދު ހާމަކުރީ ކުރިން ވެސް ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް: އުމަރު

ސުއޫދު ހާމަކުރި މައުލޫމާތަކީ ކުރިން ވެސް އެނގޭ ކަންކަން: އުމަރު

މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އުމަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި