ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައިފި

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމަކީ މުޅި ގައުމަށްވެސް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް: ރައީސް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ތިންދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރަކީ ގައުމީ ލެޖެންޑެއް: ރައީސް މައުމޫން

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު މިހާރު އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި، ފަސްދާނުލާނީ ގަލޮޅު ސަހަރާގައި!

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ!

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރުގެ ކަށުނަމާދު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީމަރުކަޒުގައި

އުމަރު ޒާހިރު: ގެއްލިގެން އެދިޔައީ އަގުނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތެރިއެއް