ރާއްޖޭގައި ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މީހުން ރަށްރަށަށް އަރުވާލުން: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ގިސާސް ހިފާނަން: އުމަރު

ރާއްޖެއަކީ ލޭއަޅާ ކުދިން ނެތް ގައުމަކަށް ހެދިދާނެ: ޑރ. އަހުމަދު އުމަރު

"އުމަރު 2023" ގެ ކެމްޕޭން ޕްލޭން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ސީރިއާ އިން ރާއްޖެ ގެނައި އާއިލާ ދޫކޮށްލަން އުމަރު ގޮވާލައިފި

އައްޑޫގައި ހުޅުވީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް: އުމަރު

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީ ބޭސް އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދަޢުވާ ނުކުރަން އަދި ނުނިންމާ: ޕީޖީ

މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ އަދަދު 50 އަށް މަދުކުރާނަން: އުމަރު

ޔާމީން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ކޯޅިނުގަނެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭތޯ: އުމަރު