"ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އުމަރު އަދި ޖަމީލަށްވެސް އެބައޮތް"

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އުމަރު ނަސީރު ފަދަ ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް އަންނަންޖެހޭ: ޖަމީލު އުސްމާން

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ޔާމީން އާއި އެކު ޕީޕީއެމް ރީ-ބްރޭންޑް ކުރަން - އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އުމަރު އަންނަންޖެހޭ: ޖަމީލު އުސްމާން

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު އެ ގެންދަވަނީ ވިސްނަވަމުން، ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ: އުމަރު ނަސީރު

އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ 21 މީހުން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ - އުމަރު ނަސީރު

ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަކުރުމަށް ޖަމީލާއި އުމަރު ނުކުންނަވަނީ

ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އުމަރު އަލްބަޝީރު މަގާމުން ދުރުކުރަނީ

ޑރ ޖަމީލް އާއި އުމަރު ނަސީރު ޕީޕީއެމްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

63 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ދިނީ އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް - އުމަރު ނަސީރު