ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނިވާސަލްގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަަވަހާރަވެއްޖެ

ޑްރަގް ޑީލަރު ދޫކޮށްލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުމަރު

ޝަރުއީ ނިޒާމުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނައްތާލަން އެމްޑީޕީން ބޭނުމެއް ނުވޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އުމަރު ހާމަކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު 200 އަށް އަރާނެ: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި 200 އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބި: އުމަރު ނަސީރު

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 200 ސިފައިން އެބަތިބި- އުމަރު

ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި އިންޑިއާގެ 200 ސިފައިން އެބަތިބި: އުމަރު