ފްރީމާކެޓް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ފުޅާކުރާނަން: އުމަރު

ދިވެހީންނަށް އިސްކަންދޭ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސް ލުއިކޮށްދޭނަން: އުމަރު

އައްޑޫގެ 250 މީހުންނަށް އޮތް ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރު ނައްތާލަން އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރީ އުމަރު- ރިލްވާންގެ އާއިލާ

އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް އުމަރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި: ރިލްވާންގެ އާއިލާ

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިން: އުމަރު

ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނާނީ ކޮށްފައި: އުމަރު

ސަރުކާރުން ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ހެދީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް: އުމަރު

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިންވެސް ކުރި: އުމަރު

ރިލްވާން މައްސަލައިގަ މަސައްކަތް ކުރިން، އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫން ކަމެއް ނުވި: އުމަރު