އުމަރު ޒާހިރުގެ ތާއީދުގެ މުއިއްޒުއަށް

ޑީއެންއޭއަކީ 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އުފެއްދި ހަރަކާތެއް ނޫން: އުމަރު

އިންތިހާބުތަކަށް ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ވަދެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް ނުފޫޒު ފަތުރައިފި: އުމަރު

ސިޔާސީ މަސައްކަތަކީ ހެޔޮލަފާ މީހުން ކައިރިވާން ފަސް ޖެހޭ ކަމަކަށް މިހާރު ވެއްޖެ: އުމަރު

ޑީއެންއޭއަކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އުފައްދާ ހަރަކާތެއް ނޫން: އުމަރު

އާ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކާއެކު އުމަރު ނަސީރު އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ސިޔާސީ މައިދާނަށް!

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ބަނދަރެއް އަޅަނީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުގެ އުޅަނދުތައް ބަނދަރުކުރުމަށް: އުމަރު

ގޭންގްތައް ރޫޅާ ނުލައި މާރާމާރިތައް މަދުނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

ބިރު ގަނެ ޖެހިލުން ވާނެ ކަމެއް ނެތް، ވެކްސިން ޖައްސަވާ: މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު

ޒުވާނުން ޑްރަގުން މިންޖުކޮށްދޭނަން: އުމަރު