އުމަރު ޒާހިރު އޮފީހާއެކު ކުލީގެ ބޮޑު ހޭދައެއް ލުއި ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި ސަރުކާރު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ނަމަކީ އުމަރު ޒާހިރު ބިންޑިން

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމަށް ދަޢުވަތެއް ނުދެން: އުމަރު

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމް އަށް ދައުވަތެއް ނުދެން: އުމަރު

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމުކުރުމުގެ ވައުދާއެކު އަނެއްކާވެސް އުމަރު ރިޔާސީ އިންތިބާހަށް

ކަތިވަޅި ހިފައިގެން އުޅޭނަމަ ފުލުހުން ބަޑި ޖަހާނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހައްލެއްނުވޭ، މި ނުކުތީ އެކަންކުރަން: އުމަރު

ސިންގަޕޫރާއެކު ރާއްޖެ ތަރައްގީނުވީ ކޮރަޕްޓްވީމަ، އެކަން ނައްތާލާނަން: އުމަރު

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ވައުދާއެކު އުމަރު ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިިފި