ޕީޕީއެމްއަށް "ބާޒެއް" ބޭނުންވޭ: އުމަރު

2023ގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ބޭނުން: އުމަރު

ގައިގައި އަތްލައިގެން ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް ކުރިމަގު އޮތީ އައު ލީޑާޝިޕަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން: އުމަރު

އިދިކޮޅަށް ކޮޅު ބެދިއްޖެ، ސަލާމަތަށް ބޭނުމީ އެހެން ވިސްނުމެއް: އުމަރު

އިދިކޮޅު އޮތީ ކޮޅު ބެދިފައިވާ މަގެއްގައި: އުމަރު

"ހާޑް ލޮކް އެޕްރޯޗް" ދިރާސާ ކުރުމަށް އުމަރު ކުރެއްވި ދަތުރުތަކުން ފައިދާއެއް ނުވި: މުހުތާޒް

ޓެގް ނާޅުވައި ޖަލުތައް ފުރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވާނެ: އުމަރު

އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންވީ ޑްރަގު ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް: އުމަރު

ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ އިންޑިއާއިން ފާއިސާ ހޯދައިގެން ވެރިކަން ކުރަން: އުމަރު