ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އުމަރު ފިސްތޯލައެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވި

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން އައި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށްވަނީ އޭގެ ހިޔަނި އެޅިފައި: އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާ ކައްޗާ ދުއްވަން އުޅުނު ނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވާނެ: އުމަރު

އުމަރު އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ތަހުޤީގުކުރަން ޖެހޭ

އުމަރު ނަސީރު ހުރީ މިނިވަން 50ގެ ކޮރަޕްޝަން، އަދި ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ޔާމީންގެ ދަށުވެފައި - މުއާޒް

މިހާރު އެ ވާހަކަދައްކަނީ މުއާޒެއް ނޫން، އެހެންވީމަ އަލިފާން ނުފެނިދާނެ: އުމަރު ނަސީރު

މި ސަރުކާރުންވަނީ ރެކޯޑެއް ހަދާފަ، އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތިބަރު ސަރުކާރުގެ ރެކޯޑް: އުމަރު

ވާހަކަ ދެއްކީ މުއާޒެއް ނޫން "ވާހަކަ ދެއްކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ" – އުމަރު

މުއާޒްއަށް ދީފައިވާނީ ރޯ ވީޑިއޯއެއް - އުމަރު ނަޝީރު

ލޯންޗުކޮޅުގައި ގޮވި މައްސަލައިގައި އުމަރު ދެއްކި ވީޑިއޯ ހަދާފައިވަނީ އަލިފާނުގެ އެފެކްޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން!