އުމަރު ނަސީރަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޮރީބުރެއް ބާއްވައިފި

ޑީއާރްޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމުން އުމަރު ނަސީރު ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

އުމަރު ޑީއާރްޕީން ވަކިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އުމަރުގެ ސަޕޯޓަރުން ޑީއާރްޕީ އޮފީސްތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށްފި

އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީން އުމަރު ނަސީރު ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ޑީއާރުޕީން އުމަރު ކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕާޓީ ބައިބައި ވެފައި!

ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އުމަރު ނަސީރު އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮމެޓީގެ ސިޓީ އަށް ޖަވާބުދޭނީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން: އުމަރު ނަސީރު

ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ގޮވައިލައްވައިފި