އިއްތިހާދު ރޫޅުމުން ސަރުކާރު ރޫޅޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ސައިފޮދުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ މުދާ ފޭރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކުރާނަން - އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ޑިމޮކްރަސީގެ ފިކުރު ހުރި ބަޔަކު "ދަރުބާރު ފެކްޝަން" ގައި ނުތިބޭނެ - އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު: އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މާމިގިލީގައި، ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއިއެކުގައި

އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒް ބޯޓެއްގެ ފާޚާނާ ތެރެއިން މަރުވެފައިއޮތް ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒް ބޯޓެއްގެ ފާޚާނާތެރެއިން މަރުވެފައިއޮތް ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު

ވޯޓުގައި ނަޝީދު ބަލިވުމުން އިިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ތެރޭގައި ހުޅުފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

ވިސްނުން ހުރީ އެއް މިސްރާބަކަށް - އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ވަކި ފަރުދެއްގެ ވިސްނުން ތަފާތުވެގެން އިއްތިހާދު ރޫޅިގެން ނުވާނެ - ޤާސިމް

ވަކި ފަރުދެއްގެ ވިސްނުން ތަފާތުވެގެން އިއްތިހާދު ރޫޅިގެން ނުވާނެ - ޤާސިމް