އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއާއެކު މޯލްޑިވިއަންއިން އެއްބަސްވުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން - އިއްތިހާދު ގުޅުމެއްގެ ސޮއި އަޅައިފި

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕް: އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް އަލް އަހްލީ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަން އަލް އަހުލީ އަތުން ބަލިވެ، އަލް އިއްތިހާދު ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕުން ކަޓައިފި

ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕް: ފަސޭހަކަމާއި އެކު އޯކްލޭންޑް ސިޓީ ބަލިކޮށް އަލް އިއްތިހާދު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ކުލަބް ވޯލްޑްކަޕް: އޯކްލޭންޑް ސިޓީ އަތުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

އަލް ޚަލީޖް އަތުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު ހަތަރުވަނައަށް

ސައުދީ ލީގުގައި ބެންޒެމާގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކާއެކު އަލް އިއްތިހާދު ފަސްވަނައަށް