އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސްގެ ދައުވަތަކަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަބްދުﷲ ސާދިގު

ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ފެކްޝަންތަކެއް އޮތްކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރަން: އަބްދުﷲ

އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ވަޒީރުން އިސްކަމެއް ނުދެއްވާ: މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް

އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ގޮތެއްފޮތެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން: ގާސިމް

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައެޅި ކަންކަން ދަނީ ކުރެވެމުން: ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު

އަދުލުއިންސާފު ނެތްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ: އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ