ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ކޮޅުނބުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝައިމް އަބްދުﷲ އަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުއްޖެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީން އިޢްތިރާފް ވެއްޖެ

ހުމާމްއާ ގުޅޭގޮތުން އަބްދުﷲ ސައީދު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް މިހާރުން މިހާރަށް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލަން: އާއިލާ

ޔާމީނަށް ލަނޑުދެއްވީ އަޅުގަނޑު: އަބްދުﷲ ސައީދު

ތިން ރައީސުން އަޅުގަނޑު ބުނި ގޮތް ހެދި، ޔާމީނެއް ނުހެދި – އަބްދުﷲ ސައީދު

ފެބްރުއަރީ 01 ގެ އަމުރު ޑްރާފްޓް ކުރީ އަލީ ހަމީދު – އަބްދުﷲ ސައީދު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ޖޭއެސްސީން ހިންގާ ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީކަމެއް: ޑރ.ޖަމީލު

ރައީސް ޔާމީނަށް ވެރިކަން ގެއްލުނީ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރުމުން: އަބްދުﷲ ސައީދު