ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރާއްޖެއިން އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ފުހެލަން: އަބްދުﷲ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރެވެންވާނެ: ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

އުރުދުންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިސްތިޢުފާ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ޤަބޫލުކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީނާއި ޑރ. ސައްތާރު މުހިއްމު ފަސް ކަމެއްގައި ރައީސް އަރިހަށް

އަބްދުﷲ ޔާމީނޭ ޑޯނިއަރ އެކޭ... ތިއީ އޮޅުވައިލުމެއް!

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޑރ. ޒިޔާދު އާއި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އޭސީސީން ދައުވާކުރަނީ

ގޭމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ކާނި އަބްދުﷲ އެކަނި

ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި