އަބްދުﷲ މަރުވުން އެއީ ހިތާމަވެރިކަމެއް: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ތިން ދުވަސް ފަހުން ސީޕީ: އަބްދުﷲ މަރުވުން އެއީ ހިތާމަވެރިކަމެއް، ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލާނަން

ތަހުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހަދާނަން: އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

އަބްދުالله ރަޝީދުގެ މަންމަ ރޮމުން ކުރި އާދޭސް: މައްސަލައެއް ނުޖައްސާނަން, ހަށިގަނޑު ހަވާލުކޮށްދީ

އާއިލާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އަބްދުﷲ ގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ: އެންއައިސީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގަ އިހުމާލެއްވޭތޯ އެންއައިސީން ތަހުގީގްކުރަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ނުވާނެ: މުހުތާޒް

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ނުވާނެ: މުހުތާޒް

މަރުވި އަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން