އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ނަފުސާނީ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެފައިވޭތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިފައިން އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރު ނުކުރުމުން މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ވެސް ކެންސަލް!

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އެޅުނު "މަރުތަޅު" ނައްޓާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިފަހަރު ވެސް ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުކުރި

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ދިފާއުވުމުގެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ދިފާއުވުމުގެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަށް ދިފާއުވުމުގެ ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަބްދުﷲ ގާޒީ، އަސްކަރީ ބަންދުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ: އދ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ 11 މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފި