އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އަރިހުގައި އެޗުއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅަކު ބަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު 241 ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވީ "ހެޔޮ ހާލުގައި" ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނުމުން ޑީއާރުޕީން ރައްދު ދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމާއި ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: އަލްހާނު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ގްރޫޕަކުން ގޯނާކޮށްފި

އެޗްއާރްސީއެމުން އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ހާލު ބަލައިފި

ގިރިފުށީގައި ސިފައިން ކަންތައް ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ވިދާޅުވި: އެޗްއާރުސީއެމް

އަބްދުﷲ ގާޒީއާމެދު ހިންގާ ޖަރީމާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ބެލޭނެ: ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީއަށް ހުކުމް ލިޔެދެއްވަނީ އާޒިމާ ކަމަށް މުސްތޮފާ ވިދާޅުވުމުން އާޒިމާ ދައުވާ ކުރަނީ