މޫކައި ސޫޓްސްގެ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކުގައި ރޯވެ ދުން އަރާތީ މީހުން ހުސްކޮށްފި

ވޭވަށު ކައުންސިލް ރޯދަ ހަދިޔާ: ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 80 އިންސައްތަ ދައްކައިދެނީ

މަގޫދޫގެ ރޯދަ ހަދިޔާ: 20 ކާއްޓާއި ކަރަންޓް ބިލުގެ 50 ޕަސެންޓް

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަނީ ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން: މިނިސްޓަރު

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އަހަރަކު 11 އިންސައްތަ އިތުރުވޭ - މިނިސްޓަރ

މާލެއިން ކަރަންޓް ދާތީ މީޑިއާ ނެޓްގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް މެދު ކެނޑިއްޖެ

ގަމުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެން ފަށައިފި

“ކަރަންޓް ކޭބަލެއް އެނދީމަ ކޭބަލް ރޯލެއް ގަންނާނެފަދަ ނެތް ކައުންސިލްތަކުން، ބޭނުންވި ނަމަވެސް ރައްޔިތު އެންމެނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދޭނީ ކިހިނެތްތޯ؟” – ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

“ކަރަންޓް ކޭބަލެއް އެނދީމަ ކޭބަލް ރޯލެއް ގަންނާނެފަދަ ނެތް ކައުންސިލްތަކުން، ބޭނުންވި ނަމަވެސް ރައްޔިތު އެންމެނަށް ރޯދަ ހަދިޔާ ދޭނީ ކިހިނެތްތޯ؟” – ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ހިލޭ