ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ކަރަންޓް ލޯޑު ބޮޑުތަނުން ދަށްވެއްޖެ

ކަރަންޓް ބިލު ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރު ރީޑިން ނަގައިގެން: ސްޓެލްކޯ

މީޓަރު ރީޑިން ނުނަގައި ކަރަންޓް ބިލު ނުހަދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސްޓެލްކޯ އިން ދީފި

ކަރަންޓް ބިލު ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގެ މައްޗަށް: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލު އަބަދުވެސް ތައްޔާރު ކުރަނީ ރީޑީން ނަގައިގެން: ސްޓެލްކޯ

މީޓަރު ރީޑިންގ ނުނަގާ ކަރަންޓް ބިލުތައް ބޮޑުކޮށްފައިނުވާނެ، ބިލު ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގގެ މައްޗަށް: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލް އަބަދުވެސް ތައްޔާރު ކުރަނީ ރީޑީން ނަގައިގެން

މީޓަރުގެ ރީޑިން ނުނަގައި ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ބިލްތައް އާދަޔާހިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޮމެއް ނުގޮވާ، އެއީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއް: ޕާކިސްތާން

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި ގޮވުމެއް ގޮވާ 17 މީހުން މަރުވީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން: ޕާކިސްތާން