ހިޔާ ފްލެޓުން ސްޓެލްކޯގައި ރަޖިސްޓާވެ، ކަރަންޓް ނުލިބޭ ނަމަ އަނެއްކާ ފޯމް ފުރަން އެދިއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ކަރަންޓް މައްސަލަށް އަވަސް ހައްލެ ލިބޭނެ: ކައުންސިލް

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅުގައި، ކަރަންޓް ގުޅާލަން ޕަވަރ ޕްލާންޓްތަކެއް ހަދަނީ

ހިތަދޫގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މިއަދު ކަރަންޓް ދޭނީ ހިޔާ ޓަވަރުގެ 1 އަދި 2 އަށް: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ކަރަންޓް ދޭނީ ހިޔާ ޓަވަރުގެ 9 އަދި 10 އަށް: ސްޓެލްކޯ

ހިޔާ ޓަވަރުު: މިއަދު ކަރަންޓް ދޭނީ 13 އަދި 14 އަށް

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓް ކޮމިޝަންކޮށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ޓަވަރުތަކަށް މާދަމާ ކަރަންޓް ދޭން ފަށަނީ

މާދަމާ ކަރަންޓް ދޭނީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ 5 އަދި 6 ވަނަ ޓަވަރަށް