ކަރަންޓްބިލް ނުދެއްކޭތީ ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ހުޅުމާލޭގަ ޢާއިލާއެއް ކަނުއަނދިރީގަ! އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް!

އޭދަފުށިން މިއަދު ދެ ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އިންޖީނުތައް ހުއްޓި ތިނަދޫގައި ކަރަންޓް ނެތި ހަތް ގަޑިއިރު

ތިނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އިންޖީނުގޭގޭ ސަރކެޓެއްގެ މޮޑިއުލްއެއް ޙަލާކުވެގެން - ފެނަކަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް! މަރޮށި ހެލްތް ސެންޓަރުގަ ކަރަންޓް ނެތްތާ 3 ދުވަސް!

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަަސައްކަތް ފަށައިފި

ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައި، ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގަޑިއެއްހާ އިރުތެރޭގައި ކަރަންޓް ލިބޭނެ

އަމާޒުހިފާފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް – އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ