މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގައިގެ މާލޭ ޓްރާންސްފޯމާ ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކަނޑައިލީ ސަލާމަތަށްޓަކައި

ކަމަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ 250 ކިލޯވޮލްޓުގެ ޖަނެރޭޓަރެއް ފޮނުވަނީ

ކޭބަލް ނެޓްވޯކް މަރާމާތަށް މާދަމާ އައްޑޫން ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކަޝްމީރުގައި މުޒާހަރާކުރި މީހުނަށް ކަރަންޓް ޝޮކް ދެނީ

އައްޑޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނުދެވި ފެނަކައިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

އައްޑޫ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މާލެއިން ދެ އިންޖިނޭރުން ގެންދަނީ

ކަރަންޓް ކެނޑުނީ މާލޭގެ ކަރަންޓް ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން: ސްޓެލްކޯ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ، ކަރަންޓް ވެސް ކެނޑިފައި!

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްްޖެ