ހިތަދޫ ވަގަށް ނެގި ކަރަންޓް ސާމާނުތަކެއް ހޯދައިފި

ވޭވަށު އާ އިންޖީނުގެއާއެކު ދަތިކަމެއްނެތި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ރައީސް

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ފޮއްޓެއްގައި އަނެއްކާވެސް ވެހިކަލެއް ޖެހި ގެއްލުންވެއްޖެ

މުޅި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޕީކް ގަޑީގައި މުޅި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މުޅި މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޕިކަޕަކުން ޖެހި ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ފޮށްޓެއް ހަލާކުވެއްޖެ

ފެނަކަ އިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި