މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ދޮޅުގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާތީ ފަރުމަހުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އަނެއްކާ ވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ!

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަރަންޓް ބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ސްޓެލްކޯއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ނުލިބެއްޖެ ނަމަ މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑަށް ޖެހޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 1.2 މެގަވޮޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ގެންނަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަރަންޓް ކެނޑިގެން ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ބިލް ނުދައްކައިގެން ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ކަރަންޓް ކަނޑާލާފައި ހުންނަތާ މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ