ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކުރެންދޫގެ ގިނަ ގެތަކެއްގެ ކަރަންޓް ސާމާނު ހަލާކުވެއްޖެ

އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހި އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމަށް ފިކްސްޑް ރޭޓްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ވައިކަރަދޫގައި ކަރަންޓް ދޭ ޖަމިއްޔާ އުވާނުލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް އަމުރުކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯކައިދޫގެ ކަރަންޓް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ދިނުމުން ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ފޮއްޓެގައި އަނެއްކާވެސް ރޯކޮށްލުމުން ބިލަތްފަހިން ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން ބަނޑިދޫގެ 26 ގެއަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ