ލ. ހިތަދޫގައި ކަރަންޓް ނެތްތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ

ކަރަންޓް ކެޑުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެ ނެތް

10 ދުވަަހަށް ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ދިޔައީ މައި އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން: ސްޓެލްކޯ

2.8 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އާތް އަވާގައި ސަލާމަތްކުރެވުނު - އެންވަޔަރަމަންޓް

އާތު އަވާގައި 2.8 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް ސަލާމަތްކުރެވުނު: އެންވަޔަރަމަންޓް

އާތު އަވާގައި 2.8 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް ސަލާމަތްކުރެވުނު: އެންވަޔަރަމަންޓް

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ޔަގީންކުރުމަށް، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓް ކަނޑާތީ އާންމުން ޝަކުވާ ކުރަނީ