އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ އިންޖީނުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން: އެމްޑީ

ކަރަންޓް އަގު ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލައި ޑީއާރުޕީން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި އާންމުނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުން ތަކެއް ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެ

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެއްގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ގޮސް، ދަތުރުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފިއުލް ސާ ޗާޖް ދައްކައިދޭ ހަމަޖައްސައިފި

ތޮއްޑޫ ރަށު އޮފީހަށް ކަރަންޓް ނުލިބޭތާ އަށް މަސް ފަހުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ރަށު އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދޫކުރަނީ އިންސާފުވެރި އުސޫލުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ލޭބާ ޕާޓީން އެސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަކީ އެންސްޕާ އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަރަންޓް ބިލުން އުނިކުރެވޭ އެއްޗެއް: ސްޓެލްކޯ

މަދުވެގެން ތިންހާހެއްހާ މީހުންނަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގެ 60 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް މީޓަރަށް ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި