ފެނަކައިން އިނގުރައިދޫ 30އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

"ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ހައުސް"އަކާއެކު ލ.ގަމުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކަށް

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ހިތަދޫގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ނެތި 12 ދުވަސް، ގިނަ އާއިލާތައް ފަގީރުކަމުގައި

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ އިންޖީނެއް ނިވިގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި

ހުކުރު ދުވަހު މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކުގެ މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިވިގެން: މުޣުނީ

ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ