ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ - ސްޓްލެކޯ

ރާއްޖެތެރޭގެ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު 593.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަބްސިޑީ

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ނަމަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލް ކުރެވޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

މީގެ ފަހުން ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ނަމަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުކުރެވޭނެ

ޝަރީފް އެފްއޭއެމްއަށް: ބިލް ދެއްކީމަ ކަރަންޓު ދެވޭނެ

ޝަރީފް އެފްއޭއެމްއަށް: ބަޔާންތައް ނެރުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް، ބިލް ދެއްކީމަ ކަރަންޓު ލިބޭނެ

ޝަރީފު، އެފްއޭއެމްއަށް: ބަޔާން ނުނެރެ، ބިލް ދައްކާ، އޭރުން ކަރަންޓު ދޭނަން!

ކަރަންޓު ކަނޑައިލީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުން: އެފްއޭއެމް

ކަރަންޓު ކަނޑާލީ އިހުލާސްތެރި ނިޔަތުގައެއް ނޫން، ބިލުތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: އެފްއޭއެމް