ހުޅުލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފެނަކައިގެ މައްސަލައަކުން މިހާރު އެއްވެސް ރަށަކުން ކަރަންޓު ނުކެނޑޭނެ: ސައީދު

ތިން އަހަރު ތެރޭގައި 140 މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓު ދެވިއްޖެ، މިއީ ބޮޑު ބަދަލެއް: ރައީސް

އުކުޅަހު ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ނިންމާލެވޭނެ: ސްޓެލްކޯ

އަމާޒަކީ 2030 ގެ ކުރިން ސޯލާ އެނާޖީ އާ އެކު ހަމަހަމަކޮށް ކަރަންޓު ދޭން ފެށުން: ރައީސް

އުކުޅަހުގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތްތައް މިމަހު ނިމޭނެ

ހައްދުންމަތީގެ 3 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ގުޅާލަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށަނީ

ކާށިދޫން އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ދޫކުރި ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި