ފުވައްމުލަކުގައި ޓްރާންސްފޯމަރެއް ފަޅައިގެންގޮސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގެންގޮސް ފުވައްމުލަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓު ކަނޑާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ސްޓެލްކޯއަށް އަންގައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

5 ރަށަކަށް ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށަން ސްޓެލްކޯއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފަސް ރަށެއްގައި ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށަނީ

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 5 ރަށަކަށް ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާނަން: ފަހުމީ

މަދުވެގެން 5 ރަށެއްގައި މި އަހަރު ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާނަން: ފަހުމީ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން 5 ރަށެއްގައި ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާނަން: ފަހުމީ