އައްޑޫގައި ޑީސަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން ކުޑަކުރުމަށް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ހަރަދުކުޑަކޮށް ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއުމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފި

ކަރަންޓު ޝޯޓެއްވެ މާލެ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ އިންޖީނެއް ނިވިގެން: ސްޓެލްކޯ

މާލޭ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުލީގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން އަންގައިފި

މުލީގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން އަންގައިފި

މުލީ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި، ރައްޔިތުން ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން

މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާތީ މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ - ސްޓެލްކޯ