ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއްގައި މައްސަލަޖެހި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ތިން ގަޑިއިރަށް ފަހު، ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ވީއައިއޭއިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ކެނޑި، އޮޕަރޭޝަންސްތައް މެދުކެނޑުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ- ސްޓެލްކޯ

މާފުށީ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯވެ ރަށުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ