މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ފޭސް ދޭކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާއަވަށުން އެކަށް ކަރަންޓު ކެނޑި ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރައިފި

ހިޔާގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ހިމެނޭހެން ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ގެއްލުންވި ކޭބަލް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓު ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ހުޅުމާލޭގެ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ