މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ނުދައްކަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު، ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ސަބްސިޑައިޒް ކޮށް 40 އިންސައްތަ ކަނޑާލަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުންވެސް 40 ޕަސެންޓް ދޭން ނިންމައިފި

މުޒާހަރާ ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލް ކުޑަކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުވެސް ސަބްސިޑައިޒްކޮށް 40 ޕަސެންޓު ކަނޑާލަން ނިންމައިފި

އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއާއި ބައްދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑު ކުރިޔަސް ނެތް ފައިސާއެއް ނުދެއްކޭނެ - އާދަމް ޝަރީފް

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކުރިއަސް ނެތް ފައިސާއެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުދެއްކޭނެ: އާދަމް ޝަރީފު