ކޮންމެ މަހަކު އެއް އަދަދަކުން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ޕްލޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮންމެ މަހަކު އެއްވަރަކަށް ކަރަންޓު ބިލު ދައްކާ ޕްލޭނެއް

ޑޯމް ކެފޭއިން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓުބިލެއް، ކަރަންޓު ކަނޑާނުލާ!

61 ރަށެއްގައި އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދޭ ނިޒާމް ގާއިމުކުރަން ފަށާނެ: ރައީސް

ރެޑްވޭވްގައި ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކޮށްދޭ އުފެއްދުންތަކެއް!

ރަށްރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވާހަކަ މިހާރު ނީވޭނެ: ނަޝީދު

ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވާހަކަ މިހާރު ނީވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކަރަންޓު ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ފަށައިފި